www.kriminoloji.com

 

 

 

TEZLER

 

 

 

 

 

                        Aşağıdaki tez listesi 26.02.2015 tarihinde YÖK’na ait bilgi ağı sitesinde Ulusal Tez Merkezi içinde bazı anahtar kelimelerin taranması sonuçlarını içermektedir. Bu tezlere ulaşmak için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp veya https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ilgili siteye giriş yapabilirsiniz. Kendisine ait tezlerini sitede yayınlatmak isteyenler bize e-posta ile ulaşabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRİMİNOLOJİ, VİKTİMİOLOJİ, SUÇ

 

 

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Konu

239190

ZİLAN DEMİRCAN

2009

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kemerburgaz - Ağaçlı Koruma, Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kayıtlı bulunan kanunla ihtilafa düşmüş çocukların sosyodemografik ve kriminolojik bakımdan değerlendirilmesi
The evaluation from the sociodemographical and chriminological side Of children Of juvenile delinquent who are inscribed to Social Services and Child Protection Agency Kemerburgaz - Ağaçlı Protection, Maintenance and Rehabilitation Center

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

262681

ERKAN SARITAŞ

2009

Türk Ceza Hukuku'nda mala zarar verme suçu ve kriminolojik açıdan vandalizm
Criminal damage to property in Turkish Criminal Law and vandalism from the point of criminology

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

161487

ŞAHİN BARAN

2005

Çocuklarla kriminolojik amaşlı görüşme teknikleri
Forensic interviewing techniques with children

Yüksek Lisans

Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies

138380

AYŞE ELİF YAVUZ

2003

Tutuklu yada hükümlü erkek ergenlerde kriminolojik öykü ile madde kullanımı ve aile yapısı arasındaki ilişki

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

138714

ÖZGÜN DEMİRKAN

2003

Sivas ilinde silah sahibi kişilerin sosyodemografik ve kişilik özelliklerine kriminolojik yaklaşım

Tıpta Uzmanlık

Adli Tıp = Forensic Medicine

61705

R.YILMAZ YAZICIOĞLU

1997

Bilgisayar suçları (Sosyolojik, kriminolojik ve hukuki boyutları ile)

Doktora

Hukuk = Law

360170

PINAR AKKUŞ KAPLAN

2014

Cinsel istismar mağduru kız çocuklar: Sosyolojik ve viktimolojik bir inceleme
Girl victims of sexual abuse: A sociological and victimological investigation

Doktora

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Sosyal Hizmetler = Social Services ; Sosyoloji = Sociology

172817

UĞUR BAYILLIOĞLU

2006

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisine giren suçlar (soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, saldırı suçu, dar anlamda savaş suçu)

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

229104

YASEMİN ABAYHAN

2007

Suçlunun cezalandırılmasına ilişkin adalet algısında ve suçluya yönelik duygularda suçlunun, mağdurun ve suçun niteliklerinin etkisi
The impact of victim?s and crime?s characteristics on affective reactions through the offender and fairness perceptions of proposed punishment

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Psikoloji = Psychology

348792

EMRAH BÖREKÇİ

2012

Suça sürüklenen çocuklarda suç geçmişi ile aile ve akran etkisinin mükerrer suçluluğa etkisi: Ankara ili örneği
Effect of criminal history with family and peer factors to recidivism in juvenile delinquents: A case study in Ankara

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

280489

MUHAMMET ZEYBEK

2011

Örgütlü suçluluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m. 220)
Organized crime and to form an organization for committing crime (TPC a. 220)

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

303620

HAKKI EVCİM

2011

Sosyolojik açıdan Afyonkarahisar ilinde suç ve suçluluk: Yaralama ve cinayet suçları
Crime and criminality in sociological perspectivecrimes in the city of Afyonkarahisar

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

241591

İLKER AKGÜN

2009

Uluslararası suçlar ve küresel suç örgütlerinin küresel ve bölgesel etkileri: Uluslararası bir aktör olarak suç örgütleri
International crimes and criminal organizations' global and regional effects: Criminal organizations as an internatinol actor

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

240748

HALİL POLAT

2009

Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçu ile bu suçun yaralama ve öldürme suçları arasındaki içtima sorunu
Vorsätzliche verkehrsgefährdung und die konkurrenz zwischen dieser straftat mit der körperverletzung und tötung

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Trafik = Traffic

228051

MUSTAFA ÖZEN

2008

Suçların içtimaı (zincirleme suç - fikri içtima - bileşik suç)
Mixed offences (successive offence - mixed offence - compound offence)

Doktora

Hukuk = Law

231960

MEHMET AKSAKAL

2008

Karapara aklama suçu ile organize suçu ve terörizmin finansmanı suçu arasındaki ilişki ve mücadele yöntemleri
Relation between money laundering crime, organized crimes and finance of terrorism and struggled methods

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

211729

ABDULVAHİT ÜNAL

2006

Malvarlığına karşı suçların TCK'daki yeri, 2005 yılında İstanbul'da meydana gelen bu tip suçlar ve bu suçları önlemeye yönelik etkin polis organizasyonuna ilişkin çözüm ve öneriler
The crimes that commited about assets's place in Turkish criminal law,the crimes happened at Istanbul which is like this kind of crimes in 2005 and for preventing this crimes, connected with effective police organization, solution and offers

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration

203866

SELEN AYAS BÜTÜN

2005

Suç işlemiş ve şizofreni tanısı almış kişilerin işledikleri suç tipleri,suç işleyiş biçimleri ve kişilik özellikleri
The crime type and the personalities of people who commited the crime with schizophrenia diagnosis

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Psikiyatri = Psychiatry

125085

SELMAN DURSUN

2002

Ekonomik suçlar ve bankacılık suçları bağlamında bankacılık düzenine karşı işlenen suçlar
Crimes against banking regularity in the context of economic crimes and banking crimes

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

48406

YUSUF SOLMAZ BALO

1995

Suç mağduru ve suç faili olan çocuklar açısından çocuk suçluluğu ve çocuk mahkemeleri

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

2065

NURAN EROL

1987

Suç türlerine göre sanık ile suçluların sosyo-ekonomik konumları (Duruşmaları Bornova adliyesinde yapılan sanık ve suçlular üzerine bir araştırma)

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

365603

İPEK YAVUZER

2013

Crime prevention strategies for turkish cities through spatial crime analysis: a case study of Keçi̇ören
Türk şehirleri için mekânsal suç analizi ile suç önleme stratejileri geliştirme: Keçiören örneği

Doktora

Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

348773

NAZİFE KOSUKOĞLU

2011

Criminalizing the dangerous others in Istanbul: The middle class and the fear of crime in the 2000's
İstanbul'da tehlikeli ötekini suçlulaştırmak: 2000'lerde orta sınıf ve suç korkusu

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History

201875

ESRA POLAT

2007

Spatio-temporal crime prediction model based on analysis of clusters
Suç kümelerinin analizi ile zamnsal ve mekansal suç tahmin modeli oluşturulması

Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Coğrafya = Geography

358838

MURAT KÖKSAL

2014

Suça sürüklenen çocukların cezai sorumlulukları ve bu çocuklara özgü suç soruşturması
Cri̇me i̇nvesti̇gati̇on are whi̇ch i̇s dragged on cri̇mi̇nal liability of children and juvenile criminal investigation

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

361883

SERKAN ERYİĞİT

2014

Genel istihbarat-suç istihbaratı ayrımı: Türk hukukunda suç istihbaratı
General intelligence-criminal intelligence distinction:Criminal intelligence in Turkish law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

376528

AYKUT ÇALIŞKAN

2014

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda kişilik özellikleri ile suçlu davranış arasındaki ilişkinin analizi: Ankara ili örneği
An analysis of relationship between criminal behavior and the traits of personality i̇n crimes against property: An example of Ankara

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology ; Sosyoloji = Sociology ; İstatistik = Statistics

361297

MUSTAFA AKCAN

2014

Suç işlemiş zeka geriliği olgularının sosyodemografik, klinik ve suç nitelikleri açısından incelenmesi
Assessment of criminal intellectual disability cases in terms of sociodemographic, clinical features and crime qualifications

Tıpta Uzmanlık

Psikiyatri = Psychiatry

375956

EMRE KESİCİ

2014

Bilgi suistimali suçu, suça ilişkin tedbirler ve alınan tedbirlerin etkinliği
Insider trading, measures of insider trading and effectiveness of measures

Yüksek Lisans

Maliye = Finance

363250

ADEM KAYATEPE

2014

Cezaevinde hükümlü bulunan cinsel istismar suçluları ile uyuşturucu suçlularının bazı değişkenlere göre incelenmesi
In this research, relation between stress coping style scale and social adaptation self evaluation scale is investigated on convicts at umraniye t – type closed prison to determine whether there is a statistically significant difference.

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

332760

KEMAL ŞİMŞEK

2013

Yabancıların karıştıkları suçlar ve suçların takibinde yaşanılan sorunlar: Bodrum örneği
Crimes involved by foreigners and problems experienced in following crimes: The Bodrum case master thesis

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

332655

ÖMER ÜNLÜ

2013

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu: TCK m. 220
Establishment of an organization for the purpose of committing a crime crime: TCK m. 220

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

335208

ÖZGECAN NİDAL SULAN

2013

Sosyolojik açıdan suçlu çocuklara özel yargılama usulleri ve çocuk suçları: Gülşehir örneği
Proceeding for the children threw in crime and child crime

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

326328

ÇİĞDEM TAÇYILDIZ

2013

Cinsel istismar suçlularında ebeveyn(baba)kabul-reddi ve çocukluk dönemi kararlarının işlenen suça etkisi
The effect of parantel (father) acceptance-rejection and childhood decisions to crime at sexual abusers

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Psikoloji = Psychology

334214

MELİKE NURAY KORKMAZ

2013

Mükemmeliyetçilik, politik yönelim ve dünya görüşünün suça ve suçluya yönelik tutumlar üzerindeki rolü
The role of perfectionism, political orientation and worldview on attitudes towards crime and criminals

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Psikoloji = Psychology

336683

M. EMRAH ÇİNİK

2013

Suç işlemiş erkek şizofreni hastalarında madde kullanım varlığının, suç ve şiddet özelliklerine etkisi
Impact of using substances on a schizophrenic criminal patient's offensive and violent behaviour

Tıpta Uzmanlık

Psikiyatri = Psychiatry

344162

EMRE ÇIRAKOĞLU

2013

Suç işleyen ve işlemeyen erkek şizofreni hastalarında dürtüsellik ve suç işlemeye etkisi
Impulsivity and its realition to criminal behaviour in offenders and non-offenders males with schizophrenia

Tıpta Uzmanlık

Psikiyatri = Psychiatry

351744

AYŞE GÜL GÜRDAL

2013

Türk Hukuku'nda suç gelirlerini aklama suçu
The crime of laundering proceeds crime of in Turkish Law

Doktora

Hukuk = Law

349320

FATİH KURTULUŞ

2013

Suça sürüklenmiş erkek ergenler ile suça sürüklenmemiş erkek ergenlerin benlik saygılarının karşılaştırılması:İstanbul Anadolu Yakası örneği
Comparison of self-esteem of adolescents driven to crime and not driven to crime :İstanbul Anatolian Side sample

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Psikoloji = Psychology

314623

SİBEL İNAN

2012

Homisidal suç işleyen adli psikiyatri olgularının zorunlu tedavi sonrası hastalık ve suç seyirleri
The disease and crime prognosis of the forensic pyschiatric patients after their obligatory inpatient treatment

Tıpta Uzmanlık

Psikiyatri = Psychiatry

316617

BURAK TUNÇ BİLEK

2012

Bilişim suçları ve üniversite lisans öğrencilerinin bilişim suçlarına yönelik görüşleri
Cyber crime and the attitudes of undergraduate students towards cyber crime

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Hukuk = Law

347529

MUSTAFA IŞIK

2012

Beyaz yaka suçları kapsamında endüstriyel bilgi hırsızlığı suçunun sosyolojik analizi: Sanayi sektöründe bir uygulama
Social analysis of industrial information theft within the context of white-collar crime: Application in the industrial field

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

308072

MEHMET SAİT DİLLİ

2012

İstanbul metropolünde kaçak su kullanmak suretiyle hırsızlık suçları ve mühür bozma suçunun incelenmesi
Evaluation of theft and unseal crimes by means of using illegal water in İstanbul metropolitan area

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

351482

DURAN DENİZCİ

2012

Türkiye'de polisiye romanlarda suçların nitelikleri ve suç araştırma yöntemleri
Quality of crimes and methods of criminal investigation in Turkish police novels

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

333300

CEMİL CEM AYDIN

2012

İzmir'de suç ve suçlu profili: 1927-1930
Crime and criminal profile in Izmir: 1927-1930

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration ; Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution

322275

SEDAT SAMİ HAŞILOĞLU

2012

İmar kirliliğine neden olma suçu ve bu suçun onarıcı adalet kavramı bakımından değerlendirilmesi
Crime of causing development pollution and evaluation of this crime in terms of the concept of restorative justice

Doktora

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

347566

SERDAR EYİLER

2012

Yazılı basında cinsel suçlar: 2006-2008 yılları arasında Hürriyet ve Takvim gazetelerinde yayınlanan cinsel suç içerikli haberlerin içerik analizi
Sexual crimes in print media: The content analysis of the sexual crime news in Hürriyet and Takvim newspapers during 2006-2008

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Gazetecilik = Journalism

327568

VOLKAN SEÇER

2012

5237 sayılı TCK. nun 220. maddesi gereğince suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu
Establishing an organization to commit a crime in accordance with 220th article of 5237 Numbered Turkish Penal Code

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

323312

İLKNUR EBİZ YILDIZ

2012

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220)
The crime of creating a criminal organization for the purpose of engaging in criminal activity

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

319899

SERTAÇ IŞIKA

2012

Suç politikasının temel ilkeleri açısından Türk Hukukunda cinsel suçlar ve kastrasyon
Sexual offenses and castration in terms of the basic principles of criminal policy in Turkish Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

299908

HÜLYA GÜVEN

2011

Suç işlemiş ergenlerle suça karışmamış ergenlerin düşmanca niyet yükleme yanlılıkları ve bazı ailesel özelliklerinin incelenmesi
A research on hostile attribution bias and parental characteristics of delinquent adolescentes and non-delinquent adolescents

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

275476

AHMET COŞAR

2011

Uyuşturucu madde suçları, madde bağımlılığı suç ilişkisi ve eroinin analizi
Illicit drugs crimes, relationship between substance addiction and crime and analysis of heroin

Yüksek Lisans

Kimya = Chemistry

347568

MESİH GÖZÜŞİRİN

2011

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda bilişim suçları ve bilişim suçları ile mücadeleye ilişkin model önerisi
A model proposal on anti-cyber crimes and cyber crimes in Turkish Penal Code Nbr: 5237

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

285834

BAASANBAT YANJİNLKHAM

2011

Kent güvenliği ve kentsel suçun önlenmesi: Moğolistan'daki kentleşmeyle ilgili suçlar için öneriler
Urban security and urban crime prevention: Recommendations for urbanization related crime problem in Mongolia

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration

294106

HÜSEYİN AKARSLAN

2011

Bilişim suçları, bilişim yoluyla işlenen suçlar ve adli bilişim ayrımı
Dıfferences between computer crımes, computer related crımes and computer forensıcs

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

280245

TUĞBA TURGUT

2011

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu
Crime of buying or taking of goods derived from crime

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

254016

EVİN GÜLDOĞAN

2010

Kadınları suça iten psikolojik nedenler: Adam öldürme suçu işlemiş kadınlar örnekleminde bir inceleme
Psychological factors pushing women towards crime: A study on women who have committed the crime of murder

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

271019

KEMAL BAHRİYELİ

2010

Türk Ceza Kanunu'nda kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu (TCK. m. 279)
Crıme of faılure by a publıc offıcer to report an offence at Turkısh Crımınal Code (artıcle 279 of TCC.)

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

272043

İSMAİL ALTAN TÜLÜ

2010

Tecavüz suçlularında ve çocuk cinsel istismarcılarında suç analizi
Crime analysis in child sexual abusers and rapists

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Psikoloji = Psychology

277142

SEÇKİN KOÇER

2010

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu
Crime of annihilation, cover up or alteration of evidence of guilty

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

272042

MERVE NAZLIDIR

2010

Kasten adam öldürme ve teşebbüs suçlularında psikososyal özelliklerin incelenmesi: Suç analizi
The research of psychosocial properties in homicide: Crime analysis

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Psikoloji = Psychology

272041

AYŞEN LENGERLİ

2010

Eş şiddeti suçu ile ilişkili olabilecek psiko-sosyal faktörlerin belirlenmesi ve suç analizi
Determination of psycho - social faktors in partner violence and crime analysis

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

273334

HURİYE ELİF İPLİKÇİ

2010

Türk Ceza Hukukunda suçu bildirmeme suçları
Crimes of not reporting the crime in the Turkish Criminal Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

272460

KAMİL TEKER

2010

Suçlu çocuklarda sosyo-demografik özellikler ile ebeveyn tutum algısının çocuk suçluluğuna katkısı
Socio ?demographic features of the child?s criminal behavior by examining the effect on the assessment of family functioning

Yüksek Lisans

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases

277782

MURAT VOLKAN DÜLGER

2010

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin suçlar ve yaptırımlar
Money laundering crimes

Doktora

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

288335

BUKET KÖKSAL

2010

Ekonomik suç tartışmaları ışığında Türk Hukukunda vergi suçları
Tax crimes debate in the light of economic crime at Turkish Law system

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

254247

FATMA AYRAL

2010

Çocukların cinsel istismarı suçu ve bu suçla mücadele
The crime of the children about sexual abuse and the fight against this crime

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

258049

SERDAR BUDAK

2010

İcra ve İflas Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık suçları bakımından, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ile ekonomik suç ilişkisinin incelenmesi üzerine bir çalışma; 1997?2007 Türkiye örneği
The relationship between socio-economic developmental level and economic crime in the context of the opposition against bankruptcy and Enforcement Law and Fraud: A sample of 1997-2007 in Turkey

Yüksek Lisans

Ekonomi = Economics ; Hukuk = Law ; Maliye = Finance

347534

FATİH AYDIN

2010

Faili meçhul öldürme olaylarında olay yeri çözümlemesi ile suçlu profilinin oluşturulması: Soruşturma deneyimi ve suçlu profilleme eğitiminin etkisi
Criminal profiling by crime scene analysis in no-suspect cases: The impact of investigation experience and criminal profiling training

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Psikoloji = Psychology ; Sosyoloji = Sociology

257765

AYVAZ CEBRE

2010

Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçu
The crime of purchasing or accepting the crime goods

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

262024

RECEP KÖSE

2010

Kamu güvenliği politikaları bağlamında organize suç ve bu suçlarla mücadele yöntemleri
The organized crimes in the context of public security policies and methods for fighting the against these crimes

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration

265802

MUHARREM USLU

2010

Erzincan'da suç, suçlu ve hapishane (XIX.yüzyılın sonu - XX. yüzyılın başı)
Crime,criminal and prison in erzincan(End of the 19th century-beginning of the 20th century)

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History

277784

MUHAMMED ALİ AYDIN

2010

Kentsel mekân suç ve suçluluk; Kadıköy örneği
Urban area, crime and criminality; the example of Kadıköy

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology ; Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

281803

KEZBAN ATALIÇ TAŞ

2010

Bilişim suçları ve adana ilinde 2006-2009 yılları arasında meydana gelen bilişim suçlarının değerlendirilmesi
Computer crimes and analysis of computer crimes occurred in adana between 2006-2009

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

304111

YAHYA FİKRET ÖZGEN

2010

Türkiye'de göç ve kentleşmenin suç ve suçlulukla ilişkisi: İstanbul örneği
Relationship between migration and urbanization, crime and criminality in Turkey: Example of Istanbul

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology

271761

SEDA ŞÜKÜROĞLU

2010

Suç işleyen ve işlemeyen bipolar ı bozukluğu olan hastalarda dürtüsellik ve suç işlemeye etkisi
Impulsivity and its reliation to criminal behaviour in offenders and non-offenders with bipolar-i disorder

Tıpta Uzmanlık

Psikiyatri = Psychiatry

242141

GİZEM GÖCEK

2009

Suç faili olan çocuklar açısından çocuk suçluluğu ve çocuklara uygulanan ceza ve güvenlik tedbirleri
Children criminality in terms of defendant children and enforcing penalty and precautions to children

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Hukuk = Law

261752

CANDAN SEDEFOĞLU

2009

Suç gelirlerinin aklanmasında önleyici ve denetleyici kurumlar; Mali Suçlari Araştırma Kurulu ve mali eylem görev gücü
The auditor institutions fighting against money laundering-FATF and MASAK

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

247775

KIZILTAŞ SERPİL

2009

2001-2006 yılları arasında Edirne ve Kırklareli mahkemelerinde görülen cinsel suçlara ilişkin davalar ve bu suçların değerlendirilme sürecinde psikologların rolü
The sexual crime cases which were reflected on the Edirne and Kırklareli High Criminal Courts between the years of 2001-2006 and the role of the psychologists on the process of evaluation of these cases

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

257626

KÜRŞAT ÇEVİK

2009

Uluslararası Hukukta suçluların iadesi ve siyasi suç istisnasının uluslararası terörizmle mücadeledeki etkisi
Extradition of criminals in International Law and the impact of the political offence exception on fight against international terrorism

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

339142

AKİF YILDIRIM

2009

İftira ve suç uydurma suçları
Crimes of slanderand malicious prosecution

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

242048

ÖZLEM ÇOLAK

2009

Eşcinsellere yönelik nefret suçları ve toplumun bu suçlar kapsamında faile ve mağdura yönelik tutumları
People's attitudes towards perpetrators and victims of hate crimes against homosexuals

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Psikoloji = Psychology ; Sosyoloji = Sociology

253998

GÜLŞAH GÜREL YILMAZ

2009

Suça sürüklenen ve suça sürüklenmeyen ergenlerin benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of self-concept levels on tendencies and non-tendencies in adolescences committing crime

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

239979

BÜLENT TATAR

2009

Türk Ceza Hukukunda hakaret suçları (Şerefe karşı suçlar)
Defamation in Turkish Penal Law (Crimes against dignity)

Doktora

Hukuk = Law

239191

YASEMİN GAZİARİFOĞLU

2009

Suç mağduriyeti korkusu ve algılanan suç mağduriyeti riskinin değerlendirilmesi
The evaluation of fear of crime and perceived risk of crime

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

228007

HAKAN TUNÇ

2008

Polisin suç olgusuna bakışı ve suça karşı uzmanlaşma çalışmaları
Approach of the police to crime concept and efforts on specialization against crime

Yüksek Lisans

Antropoloji = Anthropology ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology

230960

İPEK ÖLMEZ

2008

Meslek liselerinde ortaya çıkan suçların yapısı ve suçlu kimliği ? Bornova ilçesi örneği
The structure of the crime and criminal personality increase at the occupational high school-

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

234371

ELİF GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ

2008

Kapkaç suçundan hüküm giyenlerin, sosyo-demografik özellikleri, sosyal dişlanma süreçleri, suç ve diğer sapma davranişlar açisindan ıncelenmesi
The analysis of purse-snatching convicts in terms of socio-economic characteristics, social exclusion process, crime and other deviant behaviors

Doktora

Sosyal Hizmetler = Social Services ; Sosyoloji = Sociology

226276

SADETTİN SÖNMEZ

2008

Suç işleyenlerin işledikleri suçlar ile eğitim durumları arasındaki ilişki
The relation between the offences committed by the people who commit crimes and their educational backgrounds

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

219008

KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

2008

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerelerini aklama suçu
The laundering crime of the values that originate from crime

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

218246

BAHADDİN ALACA

2008

Ülkemizde bilişim suçları ve internetin suça etkisi (antropolojik ve hukuki boyutları ile)
The effect of cyber crime and internet on crime in turkey ( with anthropology and law perspective)

Yüksek Lisans

Antropoloji = Anthropology ; Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Hukuk = Law

229346

SENEM BURKAY

2008

Suç teorileri ve suç olgusu: Antalya örneği
Crime theories and crime fact: In Antalya case

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

221358

ZÜBEYİR ÇOBAN

2008

İfade özgürlüğü ve suç örgütünün veya amacının propagandasını yapma suçu (TCK. m. 220/8)
Expressive freedom and the criminal act to propagate an illegal organization or its goal (TCK.m.220/8)

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

239971

İSMAİL DURSUN

2008

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK. M.220)
Conspiracy to commit crimes (TCK. M.220)

Doktora

Hukuk = Law

214397

ALİ ALTAY

2007

Türkiye'de mala karşı suçlar ve bu suçları işleyenlerin sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri
The property crimes as well as the socio-cultural and economical characteristics of criminal in Turkey

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

208221

ŞENER ÖZDEMİR

2007

Adi suçlar ile terör suçları arasındaki ilişkinin sosyo kültürel açıdan incelenmesi
To be examined the relationship between the common crimes and terrorism from point of view by sociocultural

Doktora

Antropoloji = Anthropology

208959

İSMAİL FERT

2007

Sosyal politika ve suç ilişkisi - ülkemiz suç profili açısından genel bir değerlendirme
Social policy and crime relation - an evaluation regarding crime profiling in our country

Doktora

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations

242356

FATİH HAKAN POLAT

2007

Suça yönelen ergenlerde travmatik yaşantılar ve suça karşı tutumlar
Childhood Traumatic Experiences and Attitudes Toward Crime in Adolescents With Criminal Attempts.

Yüksek Lisans

Psikiyatri = Psychiatry

217612

SERKAN GÖLBAŞI

2007

Kentleşme ve suç: İstanbul'un kentleşme süreci ile suçluluk arasındaki ilişkinin kuramsal analizi
Urbanization and crime: Theoritical analysis of the relation between the process of urbanization of istanbul and criminality

Doktora

Hukuk = Law

190915

AYKUT AYDIN

2006

Türkiye'de organize suçlar içerisinde narkotik suçlarının yeri ve durumu
The Position and the importance of narcotic crimes in organed crimes in Turkey

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration

198417

EVRİM ASLI ALPDEMİR

2006

1999-2004 yılları arasında Eskişehir'de işlenen asayiş suçlarına ilişkin suç haritalarının coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla oluşturulması
Crime mapping utilizing GIS capabilities: Eskişehir case, between 1999-2004

Yüksek Lisans

Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies ; Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

203784

AKİF ÖZGÜN

2006

Kırşehir Adliyesinde 2000-2004 yıllarında cep telefonuna karşı, malvarlığına yönelik suçlar bağlamında işlenen suç dosyalarının incelenmesi
Examination of cellphone theft criminal files, within the context of crimes against property, submitted to the kirsehir court of justice from 2000 to 2004.

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Hukuk = Law

221977

GÖKHAN YILMAZ

2006

Türkiye'de suç ve suçluluk olgusunun kentleşme bağlamında irdelenmesi
The analysis of crime and guiltiness in the context of urbanization in Turkey

Yüksek Lisans

Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

208599

OLGUN DEĞİRMENCİ

2006

Mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda suçtan kaynaklanan malvarlıgı degerlerinin aklanması suçu
The crime of laundering of property derived from crime in comparative law and Turkish law (Turkish criminal code article 282)

Doktora

Hukuk = Law

161419

MURAT DOĞRUSÖZLÜ

2005

Beyaz yaka suçları kapsamında içeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon suçlarının sosyolojik analizi
Sociological analysis of insider trading and manipulation at white collar crimes

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

161494

KADİR SERDAR YOLDAŞ

2005

Bilişim suçları ile mücadelede jandarmanın kovuşturma safhalarında suçu delillendirmesi
Evidencing of gendarmerie combatting with information technologies crimes at prosecution phase

Yüksek Lisans

Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies

161496

İSMAİL İRİ

2005

Suç işleme saikiyle Ankara Jandarma Çocuk Merkezine getirilen çocukların suç ve aile profili (Keçiören ilçesi örneği)
The profile of the crime and the families of the juvenile who are taken to Ankara Gendarmerie Child Center with the blame of crime

Yüksek Lisans

Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies

208303

SERKAN BAĞDU

2005

Türkiye'de futbol ve örgütlü suç ilişkisi: Organize suç örgütlerinin futbolu popülerleşme, meşruiyet kazanma ve ekonomik gelir elde etme aracı olarak kullanması
Relationship between football and organized crime in turkey:Organized crime groups get contact with football in order to make money, to be popular and to get justification

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; Spor = Sports ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

160752

DOĞAN KAYA

2005

Ekonomik suçlar bağlamında 4389 Sayılı Bankalar Kanununda yeralan adli suçlar
Judicial crimes as economic crimes that were arranged with the Banking Law Numerated 4389

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

160881

ELMAS KESER

2005

Terörle Mücadele Kanunu'na göre terör suçlusu ve terör suçları (TMK md. 2 ve 3)
Terror criminal and terror crimes according to the Prevention of Terrorism Act (PTA ar. 2 and ar. 3)

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

160853

YAVUZ ÖZCAN

2005

Suç işlemiş ve suç işlemiş ergenlerin benlik kavramları ve gelecek zaman perspektifleri
Delinquent adolescents' and non-delinquent adolescents' self concept and future time perpective

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

214683

MUSTAFA ŞEVİK

2005

Suç gelrilerinin aklanması suçunun analizi
The analyze of money laundry

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

160747

İSA ÇELİK

2005

Güveni kötüye kullanma suçu (emniyeti suistimal suçu)
The crime of breach of trust

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

161414

HAKAN ÖZCAN

2005

Çıkar amaçlı suç örgütü mensubu olmak suçundan tutuklu ve hükümlü bulunanların incelenmesi
The examining of whom imprisoned and sentenced of being member of benefit oriented criminal organization

Yüksek Lisans

Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies

138476

MEHLİKA SEVDA DAĞLAR

2004

11-15 yaş arası çocuk suçlularda aile içi şiddet ve davranış problemlerinin suçta tekrar ile ilişkisi

Doktora

Adli Tıp = Forensic Medicine

147139

HAKAN YAVUZ

2004

Türk Ceza Kanunu'nda dolandırıcılık suçu ve suça ilişkin ağırlaştırıcı sebepler
The crime of swindle in Turkish Criminal Code and aggravating reason of crime

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

144487

GÜRDOĞAN DOĞRUL

2004

Çocuk, suç ve basın: suç haberlerinin içerik analizi
Child, crime and press: content analyses of crime news

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

141122

AYKUT TÖNGÜR

2004

Ankara ili Altındağ ilçesi gecekondu bölgelerindeki suçluluk ve polis-suç ilişkisi üzerine sosyal antropolojik bir inceleme
In Altındağ where is an administrative district within the province of Ankara a social anthropologic research about crimes which are committed by suburbans in suburbs and tthe relations between police and crime

Yüksek Lisans

Antropoloji = Anthropology

149202

MEHMET MEŞE

2004

Örgütlü suçluluk ve cürüm işlemek için teşekkül kurma suçu
Organisco guiltiness and establishing organisation to commit crime

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

147311

HAKAN KOCADAL

2004

Kent ve suç: Mersin'de genç suçluluğu üzerine sosyolojik bir araştırma
City and crime: A sociological research on juvenile crime in Mersin

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

138382

NAZAN EMİL ÖĞÜNÇ

2003

Kadın cezaevi popülasyonunda adam öldürme suçu işlemiş kadınların suç motivasyonlarının ve MMPI profillerinin araştırılması

Doktora

Adli Tıp = Forensic Medicine

126369

TALHA ÖVET

2003

Suçluların geri verilmesi ve siyasi suç istisnasının uluslararası terorizmle mücadeledeki rolü
The Role of extradition and the political offence exception in combatting with the internatıonal terrorism

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler = International Relations

127828

EMRAH KIRIMSOY

2003

Suç işlemiş ve suç işlememiş ergenlerin algıladıkları duygusal istismar ve benlik saygılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A Comparative study of how delinquent and non-delinquent adolescents perceive emotional abuse ond self-esteem

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

132587

HASAN CAN

2003

Törelerin etkisiyle işlenen adam öldürme suçları ve bu suçlarla ilgili Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemelerinin 1990-2000 yılları arasında verdikleri kararların incelenmesi

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

121949

TAMER PAMUK

2003

Çıkar amaçlı suç örgütü ve bu örgüte ilişkin suç olarak düzenlenen fiillerin Türk Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi
Benefit oriented criminal organization and examining of atcs defined as crimes with regard to this organization from the perspective of the Turkish Penal System

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

110992

ÜMİT CEYLAN

2002

Organize suçluluk ve çıkar amaçlı örgüt suçu (4422 sayılı kanun m.1)
Organized crimes and to set up benefit-oriented organization crimes

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

122016

ZAHİR KIZMAZ

2002

Bazı sosyal değişkenler bağlamında Doğu Anadolu bölgesinde suç ve suçluluk
The crime and criminality in the eastern Anatolia region in terms of some social variables

Doktora

Sosyoloji = Sociology

122655

EZGİ GERMEÇ

2002

Çocuk suçluluğu, çocuk mahkemeleri ve suçlu çocukların yeniden topluma kazandırılması (Ankara Çocuk Islahevi örneği)
Children's crime problem, to investigate the preventive measures to judge and socialize the children

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

107867

HÜDAVERDİ KÜÇÜKER

2001

Suç davranışında bulunan çocukların sosyodemografik özellikleri ve olası suça itilme nedenleri

Tıpta Uzmanlık

Adli Tıp = Forensic Medicine

111490

MUSTAFA REMZİ TOPRAK

2001

Türk ceza hukukunda cinsel suçlar ve özellikle ırza tecavüz suçu bakımından mağdur rızası

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

122868

F. METE ÖCAL

2001

Vergi suç ve cezalarından kaçakçılık suçunun ve cezasının incelenmesi
Examination of tax evasion crime and its penalty

Yüksek Lisans

Ekonomi = Economics

104910

MUSTAFA TAŞKIN

2001

Çıkar amaçlı suç örgütleri karapara ilişkisi ve Türkiye'de bu suçlarla mücadele
La relation entre les organisation criminelles et l'argent noir et la lutte contre ces criminelles en Turquie

Doktora

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

79787

NEJAT AKALIN

1999

Suça itilmiş çocukların adli tıp açısından incelenmesi ve cazaevinde bulunan suça itilmiş çocukların deskriptif olarak incelenmesi

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

82301

HALUK ULUGÖL

1999

Suçluların geri verilmesinde siyasi suç kavramı
The Extradion and concept of political offence

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

90170

MERT VAN

1999

Suçu önlemeye yönelik Türkiye'ye uygun bir eğitim stratejisi (Uyuşturucu suçlar açısından)

Doktora

Adli Tıp = Forensic Medicine

90186

YILDIZ ÇAKIR

1999

Türkiye'de 11-15 yaş arasında işlenen suçlar bu suçların adli tıp açısından değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

90174

FUNDA ENGİN AKCAN

1998

İstanbulda suç zanlısı kadınlarda kişilik özelliklerinin saptanması; bunların göç ve suç özellikleriyle ilişkilendirilmesi

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

71272

NAZMİYE ALAGÖZ

1998

Kasten adam öldürme suçuna yönelmiş ergenler ile suça yönelmemiş ergenlerin benlik saygılarının karşılaştırılması

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

71892

İBRAHİM DÜLGER

1998

Cinsel özgürlüğe karşı işlenen suçlardan ırza geçme suçu
Statutory rape crime as against freedom of sexual

Doktora

Hukuk = Law

48402

ŞİRİN DÜVENCİ

1995

Suç işlemiş ergenler ile suç işlemiş ergenlerin kişilik yapılarının karşılaştırılması

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

37352

NESLİHAN SÜMER

1994

Ankara kapalı cezaevlerindeki cinsel suçtan hüküm giymiş kadın ve erkek mahkumların suç antropolojisi açısından incelenmesi

Yüksek Lisans

Antropoloji = Anthropology ; Psikoloji = Psychology ; Sosyoloji = Sociology

31655

MEHMET ÜNAL

1993

Suçlu ve suçlu olmayan çocukların uyum durumları ve kişilik özelliklerinin karşılaştırılması

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

21220

SADETTİN İZKAN

1992

Türkiye'de toplumsal değişme ve kentleşme sürecinde suç ve suçluluk olgusuna sosyolojik bir yaklaşım

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

16870

CANAN ÖZSÖZ

1990

14-18 yaşları arasındaki suçlu ve suçsuz ergenlerde 'adaletsizlik' yargısının değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

12117

ŞEBNEM KÜÇÜKŞENGÜL ÖZKAN

1990

Kadın ve suç (kadının suça itilmesinde ailenin rolü)

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

3432

H.ÜMİT YÜKSEL

1988

Suç olgusunun sosyo-kültürel boyutları ve suç-ekonomi ilişkisi

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

1054

NACİ UĞUR

1986

Gecekondularda suç ve suçluluk (Ankara örneği)

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

150747

BEKİR BEHLÜL İNAL

1984

12 ile 18 yaş arası suçlu erkek çocukların suça yönelmelerinin zeka ve kişilik faktörleri ile ilgisinin araştırılması

Doktora

Psikiyatri = Psychiatry

364958

MURAT SADAK

2014

Sermaye piyasası hukukunda örtülü kazanç aktarımı suçu
Sermaye pi̇yasasi hukukunda örtülü kazanç aktarimi suçu

Doktora

Hukuk = Law

377820

ÖZNUR ÖNCÜL

2014

Investigating cognitive mechanisms of offending among adult and juvenile male prisoners: Suggestions for intervention
Suç davranışı ile ilişkili bilişsel mekanizmaların yetişkin ve genç erkek mahkumlar örneklemlerinde araştırılması: Rehabilitasyon çalışmaları için öneriler

Doktora

Psikoloji = Psychology

367938

EZGİ ÖZKAN

2014

An empirical analysis on non-linear impacts of income on crime:An ARDL application
Gelirin suç üzerindeki doğrusal olmayan etkilerinin ampirik bir çalışması: ARDL uygulaması

Yüksek Lisans

Ekonomi = Economics ; Sosyoloji = Sociology

367832

ŞENEL SARSIKOĞLU

2014

Güveni kötüye kullanma suçu (TCK m.155)
Güveni kötüye kullanma suçu (TCK m.155)

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

350977

GİZEM SÖZKESEN

2014

Assessıng the justıce trıangle: A phenomenologıcal analysıs of vıctım, offender and the state
Adalet üçgenini incelemek: Kurban, suçlu ve devlet üzerine fenomenolojik bir analiz

Yüksek Lisans

Felsefe = Philosophy ; Hukuk = Law ; Siyasal Bilimler = Political Science

347994

BURCU YAMAN

2013

An analysis of crime-based reality TV shows: The case of Müge Anli ile Tatli Sert
Suç odaklı reality TV şovları üzerine bir inceleme: Müge Anlı ile Tatlı Sert örneği

Yüksek Lisans

Radyo-Televizyon = Radio and Television

335468

MUSTAFA ÖZÇETİN

2013

Developing a GIS based crime analysis system
CBS tabanli suç analizi yazilimi geliştirme

Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Coğrafya = Geography

327501

YASEMİN YENER

2013

Rape discourses in Turkey: The case of Turkish television serises Fatmagül'ün Suçu Ne?
Türkiye'de tecavüz söylemleri: Türk televizyon dizisi Fatmagül'ün Suçu Ne? örneği

Yüksek Lisans

Radyo-Televizyon = Radio and Television ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

300752

LALE BELGÜ KAÇMAZ

2011

The differentiation of emotions of shame and guilt in adolescents with maternal breast cancer
Annesi göğüs kanserli ergenlerdeki suçluluk ve utanç duygularının birbirinden ayrıştırılması

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

300562

GÖKHAN GÖKULU

2011

Perceived risk of victimization and fear of crime: A case study of METU students
Mağduriyet risk algısı ve suç korkusu: ODTÜ öğrencilerine yönelik bir uygulama

Doktora

Sosyoloji = Sociology

278763

ZEYNEP HANDE İŞBAKAN

2011

Cana yönelik ve mala yönelik suç işlemiş bireylerin kişilik özelliklerinin karşılaştırılması
Cana yönelik ve mala yönelik suç işlemiş bireylerin kişilik özelliklerinin karşılaştırılması

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology ; Sosyoloji = Sociology

298473

SİBEL KANÇAL

2011

Effects of negative feedback focus and moral emotion proneness on self-efficacy beliefs, performance outcomes and predictions
Olumsuz geribildirim ve utanç veya suçluluk duyma eğiliminin kişinin benlik yeterlilik duygusu, performans sonuçları ve tahminlerine etkileri

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

262770

DİDEM ÇETİN

2010

A study of fear of crime in two districts of Ankara
Ankara?nın iki ilçesinde suç korkusu çalışması

Doktora

Sosyoloji = Sociology

261958

FATMA HANDE SELİMOĞLU

2010

Transnational organized crime: How Turkey and European Union combat with İt?
Sınırötesi organize suç: Türkiye ve Avrupa Birliği'nin mücadele yöntemleri

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler = International Relations

262603

HİCRAN İNANDILAR TOPAÇ

2010

Shame-proneness vs guilt-proneness and their relationship to attributional styles, coping strategies and depressive symptom levels of university students
Üniversite öğrencilerinde utanca yatkınlık, suçluluğa yatkınlık ve bunların atıf biçimleri, başa çıkma stratejileri ve depresyon ile ilişkisi

Doktora

Psikoloji = Psychology

353189

EYÜP SAVCI

2010

Yağma suçu
Yağma suçu

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration

255451

AYŞE BELKIS KUBİLAY

2009

Crime prevention by means of urban design tools: The case of Istiklal Neighborhood Ankara
Kentsel tasarım ögelerini kullanarak suç önleme: Ankara İstiklal Mahallesi örneklemi

Yüksek Lisans

Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

240668

BENGÜ KURTEGE

2009

The historical politics of the juvenile justice system and the operation of law in the juvenile court in Istanbul in regard to property crimes
Çocuk adalet sisteminin tarihsel politikaları ve İstanbul’da çocuk mahkemelerinde mala karşı işlenen suçlara ilişkin hukukun işleyişi

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

231895

DİLEK ÇELİK

2008

Perceived antecedents and criminal thinking patterns in adolescent criminal offenses
Ergenlik dönemindeki suç davranışlarında algılanan öncüller ve ilişkili düşünce biçimleri

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

227618

HANDE ÇELİK

2008

A sociological analysis of female criminals in the Denizli Open Prison
Denizli Açık Cezaevi'ndeki kadın suçluların sosyolojik bir analizi

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

201919

AYGÜN ERDOĞAN

2007

Exploring crime in a spatial and temporal context: Suitable response strategies for urban planning and policing by the case of Etlik Police Station zone
Suçun mekan ve zamanda incelenmesi: Etlik Karakol bölgesi örneğiyle kent planlama ve polisliği için uygun karşı stratejiler

Doktora

Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

202144

DENİZ DENİZ

2007

Secure urban environments by design: Analysis of Konak Square design through crime prevention through environmental design (CPTED) principles
Tasarım yoluyla güvenli kent mekanları yaratılması: Çevresel tasarımla suçun önlenmesi (CPTED) prensiplerinin etkinliğinin Konak Meydanı tasarımı örneğinde ölçülmesi

Doktora

Tarih = History

188997

DENİZ YILMAZ

2006

Blame attribution and information processing
Suç atıfları ve bilgi işleme

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

181032

YUNUS EMRE AYDIN

2006

Web based multi participant spatial data entry in crime mapping
Suç haritalarında web tabanlı çok katılımlı mekansal veri giriş sistemi oluşturmak

Yüksek Lisans

Coğrafya = Geography ; Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

161859

FEHAMET NİHAN NİŞANCI

2005

La criminalite sur internet
İnternet suçluluğu

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

167224

EBRU AKPINAR

2005

Using geographic information systems in analysing the pattern of crime incidents and the relationship between landuse and incidents
Suç olaylarının dağılımı ve arazi kullanımı ile olaylar arasındaki ilişkinin analiz edilmesinde coğrafi bilgi sisteminin kullanılması

Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

161313

ERTAN BEŞE

2005

Sociological analysis of organised criminality in Turkey
Türkiye'de organize suçluluğun sosyolojik analizi

Doktora

Sosyoloji = Sociology

147612

HASAN BELYA HATİPOĞLU

2004

Socio-spatial dimensions of urban crime: Ankara case
Kentsel suçun sosyo-mekansal boyutları: Ankara örneği

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

148128

CEM YILMAZ

2004

The links betveen international terrorism and organized crime; New dimensions in 21st century
Uluslararsı terörizm ve organize suçlar arasındaki bağlantılar; 21.yüzyıldaki yeni boyutlar

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler = International Relations

144748

DURSUN ARSLAN

2004

An empirical study of socio-economic determinants of crime
Suça etkiyen sosyo-ekonomik faktörler üzerine ampirik çalışma

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology ; İşletme = Business Administration

140262

TACETTİN GÜNEŞ

2003

The Relationship between religiosity and crime: A case study on university students in Turkey
Dindarlık suç ilişkisi: Türkiye'deki üniversite öğrencileri üzerine bir örnek olay çalışması

Doktora

Psikoloji = Psychology ; Sosyoloji = Sociology

140999

ÖZGÜR SEVGİ GÖRAL

2003

The Child question and juvenile delinquency during the early republican ear
Erken Cumhuriyet Döneminde çocuk meselesi ve çocuk suçluluğu

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History

116773

DİDEM ÇARMAN

2002

The Approach to crime by people respesenting different socio-economic statues
Farklı sosyo-ekonomik statüden insanların suça yaklaşımı

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

116752

KAZIM SEYHAN

2002

A Critical analysis of crime prevention and policing policy in Turkey
Türkiye'de suçun önlenmesi ve polislik siyasasının eleştirel bir analizi

Doktora

Sosyoloji = Sociology

105043

HÜLYA ÜSTEL KÖKDEMİR

2001

Turkish university students blame attributions and attitudes toward people with AIDS
Türk üniversite öğrencilerinin AIDS'li insanlara karşı suç yüklemeleri ve tutumlar

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

72990

NAZİRE ERİNC AKSOY

1998

The Relationship between religiosity and crime
Dindarlık ve suç arasındaki ilişki

Yüksek Lisans

Din = Religion ; Sosyoloji = Sociology

53328

ELİF MENOKAN

1996

An Ethnomethodological approach to the female offenders in Sivas and Kocaeli jails
Sivas ve Kocaeli çevrelerinde kadın suçlular üzerine etnometodolojik bir yaklaşım

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

369105

ABDURRAHİM ALTIKAT

2014

Nefret söylemi olarak halkın bir kesimini ve halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama suçları
Humiliation of one part of the public and humilation of religious values of one part of the public crimes as hate speech

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

353247

ABDULBAKİ GİYİK

2014

Türk hukukunda tefecilik suçu
Usury crime in Turkish law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

369184

ÇAĞLAR ATİK

2014

Burdur ili merkez ilçesi kırsalında işlenen asayiş suçları
Committed in rural public security crimes in the Burdur province central district

Yüksek Lisans

Coğrafya = Geography

370753

NAZMİ KÜÇÜKOSMANOĞLU

2014

Çocugun cinsel istismarı suçunun Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi
Evaluation of sexual abuse of juveile crime in scope of Turkish Criminal Code

Yüksek Lisans

Adli Tıp = Forensic Medicine

370756

FARUK BAĞCI

2014

Ceza Muhakemesinde çocuk ve çocuk suçlarının soruşturulması
Children in Criminal Prosedure and investigation of juvenile crimes

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

370759

CELAL MURAT GÖRAL

2014

Avrupa Konseyi Çocuğun Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi kapsamında cinsel istismar suçu
Sexual exploitation and sexual abuse crimes within the scope of The Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

370775

İBRAHİM HALİL ÇUBAN

2014

Mala zarar verme suçu
Damage to property crime

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

370792

AHMET TUNA ALTUNÖZ

2014

Uluslararası Hukuk ve karşılaştırmalı Ceza Hukuku açısından örgüt suçları
Internati̇onal Law and comparati̇ve Cri̇mi̇nal Law apporach organi̇sed cri̇mes

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

369324

ŞENOL BULUT

2014

Örgütlü suç soruşturmalarında gizli soruşturmacı tedbiri kullanılmasının incelenmesi
Misinterpretting of combating against organized crime by employing undercover officer

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

363045

ESER OLGUN

2014

Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçları: TCK m. 181, 182
Crimes of intentional and negligent pollution of environment: TCC Art. 181 & 182

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

363046

BÜŞRA UZUN

2014

Mukayeseli Hukukta cinsel suç faillerinin kastrasyonu ve ülkemize ilişkin öneriler
Castration of sexual criminal offenders in Comparative Law and proposals to our country

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

375206

İBRAHİM DARBAŞ

2014

Güncel gelişmeler ışığında Türkiye'de vergi kaçakçılığı suçu ve cezası
In light of update developments in Turkey tax evasion offence and penalty

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

375208

ÖZLEM ÇELİK

2014

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda kasten yaralama suçları
The crimes of intentional bodily harm under Turkish Criminal Code Law No: 5237

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

376007

MUSA SÜRER

2014

Siber suçlar üzerine bir araştırma afyonkarahisar örneği
A study on siber crime: Afyonkarahisar sample

Yüksek Lisans

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

375777

HASAN ALİ GÜLLÜ

2014

İslam Hukukunda ve Türk Ceza kanununda bedene yönelik suçlar ve cezaları
Crimes and punishment threatening bodily integrity (Homicide, assault, battery) in İslamic and Turkish law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

376409

MEHMET DOĞAN EROL

2014

Kentleşmenin çocuk suçluluğu üzerine etkileri Cem Garipoğlu örneği
The influence of urbanization on juvenile delinquency Cem Garipoğlu sample

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi = Public Administration

376429

HİLAL BARIN

2014

İslamofobi: Bir ırkçılık türü ve nefret suçu
Islamophobia: A form of racism and hate crime

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler = Political Science

376458

FATİH BALCI

2014

Türk ve Amerikan Hukukunda suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama
Anti–money laundering in Turkish and American Law

Yüksek Lisans

Maliye = Finance

373351

ATTİLA GEYİK

2014

Türk Ceza Hukuku'nda mala zarar verme suçu
Criminal damage to property in turki̇sh criminal law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

375886

SEDAT ERDEM AYDIN

2014

AİHM içtihatları bağlamında kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
Crime of personal data recording in the context of European Court of Human Rights case law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

376762

ALPER ADNAN DAĞISTAN

2014

Konya E tipi kapalı cezaevinde kalan mahkûmlarda erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaygınlığı ve suç tekrarı ile ilişkisi
Prevalence of adhd in prisoners in E-TYPE of Konya closedprison and its association with re-crime

Tıpta Uzmanlık

Psikiyatri = Psychiatry

376538

HAKAN ERDAL

2014

Terör ve organize suç ilişkisi: PKK terör örgütü ve insan ticareti
Relationship between organized crime and terrorism: PKK terrorist organization and human trafficking

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

377749

ALPER ERTAŞ

2014

Nefret suçları ve nefret söyleminin yazılı basında üretimi: Mavi Marmara baskını, Türkiye ve İsrail basını karşılaştırılması örneği
Production of hate crimes and hate speech in printed media: Comparative example of Turkish and Israeli printed media, the Mavi Marmama raid

Yüksek Lisans

Gazetecilik = Journalism

355844

ADEM ÇOBAN

2014

Kulüp kültürü ve uyuşturucu kullanımı (Suç Antropolojisi açısından bir inceleme)
Club culture and drug use

Yüksek Lisans

Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm = Drug Addiction and Alcoholism

356471

İSHAK TUFANOĞLU

2014

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları
Misuse of bank or credit card crimes

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

358687

YUNUS EMRE KARAMANOĞLU

2014

Türkiye kırsalı bölgesel suç verilerinin analizi: Zaman serileri yaklaşımı
The crime data analysis of Turkey's rural regions:Time series approach

Doktora

İstatistik = Statistics

358815

NİLGÜN GİZEM GÖÇTÜ

2014

Farklı gelişen çocukların kardeşleri ve anneleri'nin suçluluk ve utanç, depresyon düzeyi ve stresle başa çıkma becerileri'nin incelenmesi
Brothers and sisters of children with various developmental and mothers of guilt and shame, and the level of depression

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

358816

CANSU AKGÜL

2014

İstanbul'da yaşayan bireylerde suç mağduriyet korkusunu etkileyen faktörlerin incelenmesi
Analysis of the factors affecting the fear of the individual living in Istanbul for being subject to crime

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

359989

HÜDAVERDİ UÇAR

2014

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda bilişim suçları
Turkish Penal Code numbered 5237 on cyber crimes

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

360048

ŞERAFETTİN DEMİROL

2014

Çocuk suçluluğunu önlemede din ve ahlakın rolü
The role of religion and ethics in the prvention of juvenile dlinquency

Yüksek Lisans

Din = Religion

361779

GÜLŞAH KORKUSUZ

2014

İnsan ticareti kavramı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda insan ticareti suçu
Concept of human trafficking and crime of human trafficking under the Turkish Criminal Code Number 5237

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

361875

ÜMİT CAN

2014

Uluslararası ceza mahkemesi ve terör suçları
International criminal court and terror crimes

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

360177

DERYA ŞAHİN

2014

Cezaevindeki şiddet failleri ve sığınma evinde kalan şiddet mağdurlarının şiddete bakış açıları ile suçluluk utanç duygularının değerlendirilmesi
Evaluation of the perspectives on violence and shame-guilt levels among perpetrators of violence in prison or vi̇ctims of violence living in women's shelters

Doktora

Adli Tıp = Forensic Medicine ; Hemşirelik = Nursing ; Psikoloji = Psychology

363407

M.YİĞİT BEZCİ

2014

Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıksız yararlanma suçu (T.C.K m.163)
The obtaining services dishonestly under the Turkish Criminal Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

361302

ÖZEN BAHAR ÇATAN AKGÜLLE

2014

Şizofreni hastalarının yakınlarında duygu dışavurumunun ve aile işlevselliğinin suç işleme üzerine etkisi
The effect of family functioning and expressed emotion of caregivers on the criminal behavior of schizophrenia patients

Tıpta Uzmanlık

Psikiyatri = Psychiatry

366626

İLHAN BULUT

2014

Nefret saiki ile işlenen suçlar
Hate crimes

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

366479

CHYNGYZ BAIMURZAEV

2014

İslam Hukukunda zina dışındaki cinsel suçların hukuki sonuçları
The legal consequences of sexual crimes outside adultery in Islamic Law

Yüksek Lisans

Din = Religion ; Hukuk = Law

367790

SÜLEYMAN KUYUMCU

2014

Alacaklısını zarara sokma kastıyla mevcut eksiltme suçu (İİK m. 331)
The crime of fraudelent conveyance (EBL article 331)

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

367826

MUSTAFA UYANIK

2014

Vergi kaçakçılığı suçlarından defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesi veya ibraz edilmemesi
As a tax evasion crime, crime of concealing or failure to submitof books, records and documents

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

367842

BERİL TAŞKIN

2014

Suça iştirakte bağlılık kuralı
The rule of accessoriness in participation

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

367871

İLHAN AKILLI

2014

Yargıtay kararları çerçevesinde tefecilik suçu
The crime of usury in respect of the court of cassation case laws

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

368278

OKAN LÜLECİ

2014

Çocukların suça sürüklenmesinde ailesel faktörlerin rolü (İzmir ili örneği)
The role of familial factors in juvenile delinquency (case of iİzmir)

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

368347

FATİH AKÇA

2014

Ödemiş şehrinde suçların coğrafi analizi
Geographical analysis of crimes committed in ödemis city

Yüksek Lisans

Coğrafya = Geography

370517

BAHAR TURAN

2014

Kent ve suç
City and crime

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

353131

KAHRAMAN SERHAT KARSLI

2014

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
The crimes against sexual immunity in the 5237 numbered Turkish Penal Code

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

353132

MURAT DEMİÇ

2014

Yağma suçu
Plunder

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

353130

ESRA GÜL CAN

2014

Dolandırıcılık suçu
Fraud crime

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

370279

CAN ÇELİK

2014

Terörizmin propagandası suçu
Le crime de propagande du terrorisme

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

333675

NİMET FERAH

2013

Suça sürüklenen 12-18 yaşlar arası ergenlerde şiddetin din psikolojik tahlili (Sakarya örneği)
Violence's psychological analyse of religion in adolescents drifted into/driven to crime between the age of 12-18(Sakarya sample)

Yüksek Lisans

Din = Religion ; Felsefe = Philosophy ; Psikoloji = Psychology

337611

MEHMET NACAK

2013

Hırsızlık suçu
Theft crime

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

340416

BURCU KUZUCU

2013

Vergi suç ve kabahatlerinde iştirak, tekerrür, birleşme
Participation, concurrence, recidivism in tax offenses and misdemeanours

Yüksek Lisans

Hukuk = Law ; Maliye = Finance

331986

ONUR CAN KESKİN

2013

Adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü çerçevesinde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu
Attempt to influence a fair trial in the scope of right to a fair trial and freedom of expression

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

336187

BATUHAN DURAN

2013

Uluslararası suçlar
International crimes

Doktora

Hukuk = Law

333915

UĞUR ARGUN

2013

Küreselleşme süreci bağlamında organize suç örgütlerindeki değişimin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of changing in organized crime groups by the context of globalization

Doktora

Kamu Yönetimi = Public Administration

342122

BÜŞRA DEMİRAL

2013

Türk Ceza Hukukunda şike ve teşvik primi suçu
The crime of match-fixing and incentive payment under Turkish Criminal Law

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

340526

GULCE OSLU

2013

Vergi kaçakçılığı suçu ve cezası
Tax evasion offence and penalty

Yüksek Lisans

Hukuk = Law

345372

MUSTAFA PINARCI