www.kriminoloji.com

 

 

SUÇ NEDENLERİ

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. R. Füsun SOKULLU-AKINCI[1]

© www.kriminoloji.com 2002

 

 

         GENEL OLARAK:

            Suçun açıklanmasında, nedenlerinin ortaya konulmasında sübjektif ve objektif nitelikte bazı yaklaşımlar bulunmaktadır. Suç teorileri neredeyse suç kadar eskidir. İlk suç teorisi, mağarasına hırsız giren, en değerli sopası çalınan insanca ortaya atılmıştır. “Niçin” diye sormuştur. “Neden ben?”. Suçun daha bilimsel bir açıklaması daha sonra dinler tarafından yapılmıştır. Tanrının kanunlarının ihlali üzerinde durulmuş ve suç ile günah aynı anlamı ifade edilmiştir.

            1700 ve 1800’lerde, insanlar arası ilişkilerin üstünde duran Voltaire, Rousseau gibi sosyal felsefecilere göre suç ahlaki bir konu idi. Özgür irade, özgür seçim ve hedonizm kavramları bu dönemde ortaya çıktı. Toplumsal sözleşme kavramı, yani, daha büyük sayıdaki insanın özgürlüğünün koruyabilmesi için, bireylerin özgürlüklerinden fedakarlık etmeleri gerektiği ortaya atıldı. Buna klasik okul denildiği görülmüştür.

            Buna karşın, 18. yüzyılda, determinizm kavramını ortaya atan pozitivist okul çıktı. Lombroso, Garofalo ve Ferri’nin önderliğini yaptığı bu okul, daha sonra Şikago Okulu suçlu davranışı açıklayan çağdaş teorilerden pek çoğunu değişik şekillerde etkilemiştir.                        

            Suçlu davranışı farklı temellere dayandıran pek çok teori olmasına rağmen, bunların hepside yandaş bulabilmiştir. Bunun nedeni basittir: Bunların hepsi bir bakıma doğrudur, hepsi gerçeklere dayanan bazı bulguları ortaya koymaktadır. Bu teorilerin tümü suçlu davranışı açıklamaya, suçun nedenlerini ortaya koymaya yöneliktir. Suçun önlenmesi ve kontrolü konuları ise ihmal edilmiştir. Kriminoloji alanında yapılması gereken en önemli çalışma, suçun önlenmesi ve suçluların ıslahı konularında somut ilkelerin ortaya konulması olmalıdır.

            Suçun nedenlerini açıklayan suç teorilerini dört genel kategori altında inceleyeceğiz.

A)       Biyolojik

B)       Psikolojik

C)       Sosyolojik

D)       Sosyo-psikolojik teoriler.

 

 

 

 

            DİPNOTLAR:                                                                                                                                  [1] Prof.Dr. R.Füsun SOKULLU-AKINCI’nın “KRİMİNOLOJİ” kitabından alınmıştır. İstanbul, 1994.

 

 

© www.kriminoloji.com 2002

Sitemize www.kriminoloji.com, hukukcu.net, hukukcu.org veya turkhukuk.net, turkhukuk.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Ana sayfa