ÇOCUK İSTİSMARINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı

 

 

Türk Medeni Kanunu Madde 267: Ana baba,çocuklarını tedip (terbiye, yetiştirme) hakkına maliktir (sahiptir).

Tedip hakkına sahip olan kişilerin çocuğu fiziksel olarak istismar etmesi:

Tedip hakkına sahip kişilerden kimlerin anlaşılacağı Türk Ceza Kanunu (T.C.K)'nun 477. Maddesinde genel olarak ifade edilmiştir. Bu maddeye göre çocuk üzerinde tedip hakkına sahip kişiler; anne-baba, vasi, koruyucu anne-baba, öğretmen ve esnaflardır.

Bu kişiler yasa ile tanınan terbiye ve disiplin yetkilerini kullanırken serbest değildirler. Türk Ceza Kanununa göre terbiye ve

disiplin araçlarının kötüye kullanılarak çocuğun sağlığının bozulması veya yakın bir tehlikeye uğramasına neden olunması bir suç

 teşkil etmektedir (3).

Terbiye ve inzibat vasıtalarının suistimali ve aile efradına karşı fena muamele:

T.C.K 477: Her kim idaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veyahut bir meslek ve sanatı

öğretmek için kendisine tevdi olunan (verilen) şahsın üzerinde haiz olduğu (taşıdığı) terbiye (eğitim) hakkını veya itaat ettirmek

(söz dinletmek) salahiyetini (yetkisini) suistimal ile (kötüye kullanmayla) o şahsın sıhhatının muhtel (sağlığının bozulması) veya

bir tehlikeye maruz olmasına (tehlikeyle karşılaşmasına) sebep olursa onsekiz aya kadar hapsolunur (3).

İstismar ve velayetin alınması:

*Türk Medeni Kanunu Madde 272: Ana ve baba, vazifelerini ifa etmedikleri taktirde hakim, çocuğun himayesi için muktazi (gerekli) tedbirleri ittihaz (almak) ile mükelleftir (yükümlüdür)

Türk Medeni Kanunu 274/1: Velayeti ifadan (yerine getirmeden) aciz veya mahcur (kısıtlı) olan yahut nüfuzunu ağır surette suistimal eden veya faiş (fazlaca) ihmalde bulunan ana ve babadan, hakim velayet hakkını nez edebilir (kaldırabilir) (3).

*Velayetin nez'ini (kaldırılmasını) yalnız ana baba değil ilgili diğer kimselerde dava edebilir. Çocuğun menfaatlerinin korunması bakımından gerekli tedbirleri almakla esasen görevli olan mahkeme bu yoldaki davayı usulen incelemek ve sonucuna göre karar vermekle yükümlüdür.

( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  25.12.1970, MK 272)

Uluslararası hukuk yönünden düzenlemeler:

Birleşmiş Milletler'in "Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi" Devletimiz tarafından 14.Eylül 1990 tarihinde imzalanmış ve 9. Aralık 1994 tarihinde 4058 sayılı yasayla onaylanması uygun bulunmuştur.

Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuktaki Yeri:

Anayasa 90. Maddesine göre : "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. "

Bu maddeye  göre, imzalanan bu sözleşmeler iç hukuk düzenine dahil olmuşlardır. Hatta uluslararası bir sözleşme ile bir yasanın çatışması durumunda sözleşmeye üstünlük tanınacaktır (3).

Bu sözleşmeye göre 18 yaşını doldurana kadar herkes çocuk kabul edilmektedir.

Çocuk İstismarıyla İlgili "BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nin maddeleri

Madde-9: 1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu açık olara, ayrılığı çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler çocuğun; ana-babasından onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar. Ancak, ana-babası tarafından, çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması yada ihmal edilmesi durumlarında, ya da ana-babanın birbirinden ayrı yaşaması nedeni ile çocuğun ikametgahının belirlenmesi amacıyla karara varılması gerektiğinde, bu tür bir ayrılık kararı verilebilir.

Madde 19:1.Bu sözleşmeye taraf devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar (3).

Sağlık Personelinin Sorumluluğu

Fiziksel istismar olgusuyla karşılaşan hekim tanıdan emin olmasa bile diğer birimlerden görüş alarak iyice araştırmalıdır.

İstismar olduğuna karar verilen olgularda mümkünse Adli Tıp Uzmanından rapor alınmalıdır.

Çocuğa yönelik tehlikeli olgularda çocuğun eve gönderilmemesi gerekir.

Bu durumlarda Cumhuriyet Savcılığına yapılacak ihbarın yanı sıra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan yardım istenmelidir. Bu sağlanana kadar çocuğun hastanede tutulmasına çaba gösterilmelidir (3).

1924 Cenevre Bildirisi

Uluslararası düzeyde Dünya Çocuk Haklarının kurumlaştırılmasının tarihi 1924 “Cenevre Bildirgesi”ne kadar gitmektedir. O tarihlerde , “Çocukları Koruma Fonu Uluslararası Birliği” tarafından hazırlanan bu beş maddelik metin Milletler Cemiyetince kabul edilmiştir. Sonraki yıllarda genişletilmiş ve 1959’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul ettiği Çocuk Hakları Bildirgesinin temelini oluşturmuştur.Altında Gazi Mustafa Kemal’in de imzası bulunan bu bildirge, Çocuk Esirgeme Kurumu nun Genel Merkezinde bulunmaktadır.

Cenevre Beyannamesi

“Umum Milletlerin erkek ve kadınları insanlığın haiz olduğu en mutena şeyi çocuğa vermeğe mecbur bulunduğunu rizki, milli ve dini hertürlü telkinler haricinde bir vazife olmak üzere kabul atiklerini Cenevre Beyannamesi ismi verilen bu Çocuk Hakları beyannamesi ile tasdik ederler.

1-Çocuk bedenen ve ruhen tabii bir suretle meşvurümu bulmağa müsait şartlar içinde bulundurulmalıdır.

2-Acıkan çocuk beslenmelidir.

Hasta çocuk tedavi edilmelidir.

Fikren geri kalan çocuk teşci edilmelidir.

Yoldan çıkmış çocuk doğru yola getirilmelidir.

Yarı terkedilmiş çocuk himaye altına alınmalı ve yardım görmelidir.

3-Çocuklar felaket zamanında en evvel yardım görmelidir.

4-Çocuk hayatını kazanabilecek bir hale getirilmelidir ve her türlü istismara karşı siyanet edilmelidir.

5.Çocuk en mütena meziyetlerinin kardaşlarının hizmetine vakıf edilmesi lazım geleceği hisleri ile büyütülmelidir.” (3)

 

KAYNAK:HANCI İH. HEKİMİN YASAL SORUMLULUK VE HAKLARI (TIP VE SAĞLIK HUKUKU), TOPRAK OFSET, 1999, İZMİR.

 

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ege Üniv. Tıp Fak.. Adli Tıp Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Web adresi: http://www.med.ege.edu.tr/~hanci (Tıp ve Sağlık Hukuku)

 

hamithanci@tukport.net

 

hamithanci@yahoo.com

 

 

 

Ana sayfa