www.kriminoloji.com

 

 

CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ

 (ARAŞTIRMA)

 

 

 

 

 

 

 

Ord.Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER

Prof.Dr. Feridun YENİSEY

© www.kriminoloji.com 2002

 

 

 

TESEV

TÜRK YARGI SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ

 ARAŞTIRMA PROJESİ

ANKET FORMU

 

 

 

CEZA YARGISININ ETKİNLİĞİ

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER

Prof. Dr. Feridun YENİSEY

Doç. Dr. Ahmet GÖKÇE

Yrd. Doç. Dr. Hamide ZAFER

 

 

 

a)  Formu düzenleyen anketörün adı soyadı:

     Tarih

b)  Denetleyenin adı soyadı:

     Tarih:

 

     İncelenen dosyanın proje kayıt numarası:

     Dosyası incelenen mahkemenin kodu:

     Esas numarası:

     Karar numarası:

     Hüküm  tarihi:

 

I.   ÖNSORUŞTURMA KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN

     ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALAR

 

     1.  a)  Suçun işlendiği tarih: (gün, ay, yıl)

           b)  Mütemadi suçlarda suçun işlendiği tarih birden fazla ise

                temadinin başladığı (1) ve sona erdiği (2) tarih

 

           c)  Müteselsil suçlarda muhtelif zamanlarda vaki olan birkaç

                ihalenin tarihleri nelerdir? İkinci ihlal (1)   üçüncü ihlal (2)

                dördüncü ihlah (3)

 

 

     2.  Suçun işlendiğini ilk defa öğrenen merciler hangileridir?

           a)  Savcılık

           b)  Polis

           c)  Jandarma

           d)  Diğer Devlet Makamları

                Cevap (d) ise hangi idari makam olduğunu boşluğa yazınız.

 

     3. Yukarıda gösterilen makam suçu nasıl öğrenmiştir?

           1)  Re’sen

           2)  İhbar

           3)  Şikayet

           4)  Şahsi dava

           5)  Diğer

                (Cevap “diğer” ise, hangisi olduğunu boşluğa yazınız)

 

     4.  Suçun öğrenildiği tarih

 

     5.  Suçu öğrenen mercii, fiili hangi suç olarak kabul etmiştir?

           Dosyada verilen tarifi boşluğa yazınız, varsa kanun ve madde

           no’sunu belirtiniz. (Ek liste 1 deki suç numaralarına bakarak

           sonradan kareler doldurulacaktır.)

                1 inci suç:

                2 inci suç:

                3 üncü suç:

 

     6.  Sanığın kim olduğu suçun öğrenildiği sırada

           bilinmekte midir?

           Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

           Cevap hayır ise, sanık hangi tarihte belli olmuştur?

           (gün, ay, yıl)

 

     7.  İlk işlem:

           a)  Suça ilişkin olarak, kolluk tarafından yapılan ilk araştırma

                işlemi nedir? (Ek liste ikideki işlem numaralarına bakılarak

                kareler sonradan doldurulacaktır.)

           b)  Yapılan ilk işlemin tarihi nedir?

                (gün, ay, yıl)

 

     8. Araştırma işlemleri:

           8.1.     Sanığın kimliği hangi usule göre tespit edilmiştir?

                1)  Tanıklıkla

                2)  Sanığın doğru ifadesi ile

                3)  Evrak üzerinden

                4)  Nüfus idaresine başvurarak

                5)  Ayrıca araştırma yapılarak

           8.2.     Kimlik tespiti işlemleri kaç gün sürmüştür?

                Gün adedini yandaki karelere yazınız

           8.3.     a)  Kolluk sanığın veya şüphelinin ifadesini almış mıdır?

                           Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                b)  Cevap evet ise ifade alma kaç saat sürmüştür?

                     Süre belli ise saat adedini yazınız.

                c) Kesinti olmuşsa toplam saat adedini yazınız

                d) Süre belli değil ise yandaki kareyi işaretleyiniz

           8.4.     Poliste ifadesi alınırken sanık suçu ikrar etmiş midir?

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                     Cevap “evet” ise, sanık suçu nasıl ikrar etmiştir?

                     Tamamen (1), kısmen (2), tevil suretiyle (3)

                Anket numarası

           8.5.     Polis “tanık” ifadesi almış mıdır?

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

           8.6.     a)  Cevap “evet” ise, kaç kişinin ifadesi alınmıştır?

                          Adedini yandaki kareye yazınız

                b)  Tanık ifadesi toplam kaç saat sürmüştür? Biliniyorsa

                     saat adedini yazınız

                     c) Saat adedi bilinmiyorsa yandaki kareyi işaretleyiniz

           8.7.     a)  Olay yerine polis tarafından araştırma ve inceleme

                     yapılmış mıdır?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                b)  Cevap evet ise, kaç kere araştırma ve inceleme

                     yapılmıştır? Adedini yazınız

                c)  Bütün araştırma ve incelemeler toplam olarak kaç saat

                     sürdüğü belli midir?

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                     Belli ise, saat adedini yazınız

                d)  Araştırma işlemi yapılırken sanık hazır mıdır?

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

           8.8.     Vücudun muayenesi, alkol veya muayeneye dayanan

                uyuşturucu testi, kızlık muayenesi ve benzeri işlemler

                yapılmış mıdır?

                Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                a)   Cevap evet ise, yapılan muayene türlerini ve adedini

                yazınız

                     Muayene vs. türü:

                     Muayene vs. adedi:

                b)  Muayene için rıza alınmış mıdır?

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

           8.9.     Laboratuarda inceleme yapılmış mıdır?

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                a)   Cevap evet ise, hangi konuda laboratuar incelemesi

                     yapıldığını yazınız (Ek liste 3’deki konulara bakarak

                     kareler sonradan doldurulacaktır.)

                b)  İncelemeler hangi laboratuarda yapılmıştır (Ek liste

                     3’deki konulara bakarak kareler sonradan

                      doldurulacaktır.)

           8.10.Delil elde etmek için araştırma yapılması gerekmiş midir?

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                Cevap evet ise, araştırma kaç gün sürmüştür?

           8.11.Olayın tanığının ele geçirilmesi için araştırma

                yapılmış mıdır?

                Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                Cevap evet ise, araştırma kaç gün sürmüştür?

           8.12. a)     Sanığın ele geçirilmesi için araştırma yapılmış mıdır?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                b)  Cevap evet ise, araştırma kaç gün sürmüştür?

           8.13.a) Hazırlık soruşturmasında ancak hakim tarafından

                     yapılabilen soruşturma işlemleri yapılmış mıdır?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                b)  Cevap evet ise, hangi işlem yapılmıştır?

                          Sorgu (1) arama kararı verme (2)

                     tutuklama kararı verme(3)

 

     9.  Sanık hakları ile ilgili sorular:

           9.1.     Arama, el koyma

                a)   Rızaya dayanan aramalarda: sanığa rıza göstermeme

                     hakkı olduğu söylenmiş  midir?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                b)  El koymada tanıklıktan çekilme hakkı olduğu hallerde

                     eşyayı teslim etmeme hakkı olduğu önceden sanığa

                     bildirilmiş midir?   

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

           9.2.     Tutuklama ile ilgili sorular:

                a.   Tutuklamada altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı

                     gerektiren suçlarda tutuklama kararı verilmiş midir?

                     (Suçun toplumda infial uyandırması veya ikametgah

                     bulunmaması gibi nedenler dile getirilmiş midir?)

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                b.  Tutuklamada CMUK 104/4 uygulanmış mıdır? Yani

                     soruşturma konusu fiilin önemi dikkate alındığında

                     tutuklamanın haksızlığa sebep olabileceği düşünülerek

                     bir başka yargılama önlemine başvurulmuş mudur?

                     Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                c.   Tutuklamada gıyabi karar verirken (CMUK 106)

                     müdafi hazır bulundurulmuş mudur? Sanığa tutuklama

                     müzekkeresinin tebliğinde tutuklama kararına itiraz 

                          hakkı olduğu bildirilmiş midir? (CMUK 106/4)

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

           9.3.     Yakalama ile ilgili sorular:

                a.   3 veya daha fazla kişinin iştiraki ile işlenen bir suç ise

                     C. Savcı 4 günlük süreuzatma emri vermiş midir?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                b.  Savcının ilk dört günlük süre uzatmasından sonra Sulh

                     Hakimi süreyi 8 güne uzatmış mıdır?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                c.   Sulh Hakimi yakalamayı gerektiren bir hal görmeyerek

                     veya yakalama işlemine karşı Sulh Hakimine

                     başvurmuş mudur?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                d. Yakalama süresinin uzatılmasına karşı C. Savcısının

                     yazılı emri veya yakalama işlemine karşı

                     Sulh Hakimine başvurulmuş mudur?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                e.   Yakalama süresinin dolması veya hakimin serbest

                     bırakma kararı üzerine serbest bırakılan kişi tekrar

                     yakalanmış mıdır?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

           9.4.     İfade alma:

                a)   İfade almak için çağrılan kişiye isnad edilen suç zorla

                     getirme sebepleri davetiyede yazılı olarak

                     bildirilmiş midir? (CMUK 133)

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                b)  Yakalama veya tutuklu bulunan kişi ifadesi alınmazdan

                     evvel müdafii ile başkalarının duyamayacağı bir

                     ortamda görüşme fırsatı bulabilmiş midir?

                     (CMUK 144)

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3) 

                c)  İfade almadan önce aşağıdaki işlemler yapılmış mıdır?

                     (CMUK 135)

                     aa. Kimlik tespiti yapılmış mıdır? Evet (1), hayır (2),

                          belli değil (3)

                     bb.      Kendisine isnad edilen suç anlatılmış mıdır?

                                Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                     cc. Müdafi tayin edilebileceği söylenmiş midir

                                Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                     dd.      Susma hakkı söylenmiş midir?  Evet (1), hayır (2),

                          belli değil (3)                    

                     ee.      Delil toplanmasını isteyebileceği söylenmiş midir?

                                Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                     ff.  Şahsi halleri hakkında bilgi alınmış mıdır?

                                Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                     gg. İfade veren imzadan imtina etmiş midir?

                                Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                     hh.      Müdafi imzadan itina etmiş midir?

                                Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                d.  İfade verenin özgür iradesini etkileyecek aşağıdaki

                     işlemlerden biri yapılmış mıdır?                                                      

                          Kötü davranma? Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                           İşkence? Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                          Zorla ilaç verme? Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                          Yorma? Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                          Aldatma? Evet (1), hayır (2), belli değil (3)                    

                          Bedensel cebir ve şiddette bulunma? Evet (1), hayır (2),

                          belli değil (3)                    

                          Bazı araçlar uygulama? Evet (1), hayır (2),

                          belli değil (3)                    

                          Kanuna aykırı menfaat vaat etme? Evet (1), hayır (2),

                          belli değil (3)                    

                     Anket numarası

           9.5.     Müdafi:

                a.   Yakalanan kişiye müdafi ifade alma öncesinde hukuki

                     yardım yapmış mıdır?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)      

                b.  Soruşturmanın yakalama sonrası ve diğer safhalarda

                     müdafi sanığa hukuki yardımda bulunabilmiş midir?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)      

                c.   Baro tarafından müdafi tayin edilmiş midir? (CMUK 138)

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)      

                d. Yakalanan kişi 18 yaşını bitirmemiş, sağır dilsiz veya

                     malul ise, talebi aranmaksızın müdafi tayin edilmiş

                     midir? (138)

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)      

                e.   Müdafi hazırlık evrak ve dosyasını tamamını inceleme

                     imkanı bulmuş mudur? (CMUK 143)

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)      

                f.   Müdafiin hazırlık evrakını incelemesi sulh hakiminin

                     kararı ile kısıtlanmış mıdır? (CMUK 143)

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)    

                g.   Müdafie Baro tarafından avukatlık ücreti

                     ödenmiş midir? (CMUK 146)

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)      

                h.   Soruşturma ve koğuşturma organlarının yasak

                     yöntemlerle (135a) elde ettikleri konusunda bir

                     iddia var mıdır? (CMUK 254/2)

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)      

                i.    Yargıtay soruşturma ve koğuşturma organlarının hukuka

                     aykırı şekilde delil elde ettikleri ifadeleri gözönünde

                     tutarak bozma kararı vermiş midir?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)      

                j.    Yargıtay soruşturma ve koğuşturma organlarının

                     hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delilleri gözönünde

                     tutarak bozma kararı vermiş midir? (CMUK 254/2)                                        Evet (1), hayır (2), belli değil (3)      

 

     10. MAĞDUR

           10.1    Birinci Mağdura İlişkin Bilgiler:

                a.   Mağdurun doğum tarihini yazınız

                b.  Tabiyeti T.C. (1), Yabancı (2), Vatansız (3)

                c.   Mağdurun mesleğini yazınız

                d.  Mağdurun cinsiyeti: Erkek (1), kadın (2) karışık (3)

                e.   Mağdur-fail ilişkisi

                     İlişkileri olmamış (1), kısa süre önce tanışmışlar (2),

                     uzun süredir tanışıyorlar (3), akrabalar (4),

                     usul, füru ilişkisi var (5)

                f.   Gerçek kişi (1), Tüzel kişi (2)

 

           10.2    İkinci Mağdura İlişkin Bilgiler:

                a.   Mağdurun doğum tarihini yazınız

                b.  Tabiyeti T.C. (1), Yabancı (2), Vatansız (3)

                c.   Mağdurun mesleğini yazınız

                d.  Mağdurun cinsiyeti: Erkek (1), kadın (2) karışık (3)

                e.   Mağdur-fail ilişkisi

                     İlişkileri olmamış (1), kısa süre önce tanışmışlar (2),

                     uzun süredir tanışıyorlar (3), akrabalar (4),

                     usul, füru ilişkisi var (5)

                f.   Gerçek kişi (1), Tüzel kişi (2)

 

     11. Faile İlişkin Bilgiler:

           11.1.   Doğum tarihi (gün, ay, yıl)

                Tabiyeti T.C. (1), Yabancı (2), Vatansız (3)

           11.2. Erkek (1), kadın (2) karışık (3)

           11.3. Failin mesleği nedir? (dosyadaki tanımlamayı

                boşluğa yazdıktan sonra numarayı listeye bakarak

                kutuya yazınız)

           11.5. İşsiz ise ne zamandan beri işsiz olduğunu ay olarak yazınız

           11.6. Aile durumu:

                Evli (1), boşanmış (2), dul (3), bekar (4)

           11.7. Uyuşturucu / Alkol kullanıp kullanmadığı

                     a)  Suçtan önce: Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                c)  Halen: Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           11.8. Fiili işlerken alkol / uyuşturucu madde tesiri altında

                bulunup bulunmadığı:

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           11.9. Failin fiili işlediği sıradaki aylık geliri tespit edilmiş midir?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise aylık gelirin ne kadardır,

                aşağıdaki boşluğa yazınız

           11.10. a) Failin sabıkası var mıdır?

                Evet (1) hayır (2) bilinmiyor (3)

                Cevap evet ise, hangi suçtan sabıkası vardır?

                     aa) Müessir fiil suçundan

                          Sabıka adedi Evet (1), Hayır (2)

                     bb)     Trafik suçundan

                          Sabıka adedi Evet (1), Hayır (2)

                     cc) Uyuşturucu madde suçlarından

                          Sabıka adedi Evet (1), Hayır (2)

                     dd)     Siyasi nitelikli suçlardan

                          Sabıka adedi Evet (1), Hayır (2)

                     ee) Diğer suçlardan

                          Sabıka adedi Evet (1), Hayır (2)

                     ff)  Diğer suçun hangisi olduğunu yandaki

                          boşluğa yazınız

                b)  Cezası ertelenmiş hürriyeti bağlayıcı cezası

                     var mıdır?

                           Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                c)  Cezası ertelenmemiş hürriyeti bağlayıcı

                     cezası var mıdır?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     Anket numarası

                d)  Daha önceden para cezasına mahkum edilmiş midir?

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     Cevap evet ise, kaç lira para cezasına hükmedilmiştir?

           11.11. İştirak durumu:

                a)   Fiili iştirak halinde mi işlemiştir?

                     Evet (1) hayır (2)

                b) Cevap evet ise, iştirakte aldığı rol nedir?

                          Asli maddi iştirak (1), manevi asli iştirak (2),

                     manevi feri iştirak (3), feri asli iştirak (4)

          12.      Şikayete bağlı suçlar

                12.1. Suç şikayete bağlı bir suç mudur?

                     Evet (1) hayır (2)

                     Cevap evet ise, şikayet nereye yapılmıştır? Yazınız

                12.2. Tarafları uzlaştırmak, barıştırmak için girişim

                     yapılmış mıdır?

                     Evet (1) hayır (2)

                12.3. Mağdurun zararı giderilmiş midir?

                     Hayır (1), kısmen (2) tamamen (3)

                12.4. Şikayetten vazgeçme var mıdır?

                     Evet (1) hayır (2)

                12.5. Şikayet geri alınmış mıdır?

                     Evet (1) hayır (2)

 

           13.      Fezleke

                13.1. Polis tarafından yapılan araştırmanın raporu (fezleke)

                     ne zaman yapılmıştır?

                13.2. Olayın aydınlanması konusunda polis fezlekesindeki

                     görüş nedir?

                     Olay aydınlatılmıştır (1)

                     Olay kısmen aydınlatılmıştır (2)

                     Olay aydınlatılamamıştır (3)

 

           14.      Koruma tedbirleri

                14.1. Tutuklama

                     a)  Sanık hakkında tutuklama kararı verilmiş midir?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     b)  Tutuklama sebebi nedir?

                                Kaçma şüphesi (CMUK m. 104 / 1:1)  (1)

                                Delilleri karartma şüphesi (CMUK m.104 / 1:2) (2)

                                Suçun niteliği (CMUK m. 104 / 1:3)  (3)

                                Orantılılık (4)

                     c)  Tutuklama kararının verildiği tarihi: (gün, ay, yıl)

                     d)  Teminatla salıverilme kararı verilmiş midir?

                          Evet (1), hayır (2), belli değil (3)

                     e)  Tutuklamanın sona erdiği tarih:

                                (gün, ay, yıl)

                14.2. Yakalama ve gözaltına alma

                     a)  Yakalama tarihi:

                                Salıverilme tarihi:

                     b)  Hakim önüne çıkarma tarihi:

                     c)  Doktor muayenesi yapılmış mıdır?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                                Cevap evet ise, doktor raporunun bulgu kısmını

                          aşağıdaki boşluğa yazınız

                     d)  Gözaltına alınan sanığın poliste kötü muamele

                          gördüğü yolunda bir şikayet var mıdır?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                14.3. Zapt

                     a)  Hakim tarafında zapt kararı verilmiş midir?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     b) Hakim karar vermemiş ise,

                          Savcı emri ile zapt yapılmış mıdır?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     c) Kolluk kendiliğinden zapt işlemi yapmış mıdır?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     d) Hakimden gayrısının yaptığı zapta karşı

                          itiraz edilmiş midir?

                           Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                14.4. Arama

                          a)   Hakim tarafından arama kararı verilmiş midir?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     b)  Hakim karar vermemiş ise savcı emri ile

                          arama yapılmış mıdır?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     c)  Kolluk kendiliğinden arama yapmış mıdır?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                14.5. Postada zabıt kararı verilmiş midir?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                14.6. a)     Telefon dinlemesi yapılmış mıdır?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     b)  Cevap evet ise, telefonun dinlenmesi için hakim

                          kararı alınmış mıdır?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          Anket numarası

                     c)  Telefon dinleme kararı işlemden sonra mı

                          alınmıştır?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                14.7. İtiraz

                     a)  Koruma tedbirlerine itiraz edilmiş midir?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     b) Cevap evet ise, hangi tedbirlere itiraz edilmiştir?

                          Alttaki boşluğa yazınız

                     c) İtirazın tarihi nedir? (gün, ay, yıl)

                                Tedbir onaylanmıştır (1)

                                Tedbir onaylanmamıştır (2)

                     d)  İtirazın sonucu nedir?

                          e)   İtiraz merciinin kararına karşı yazılı emre

                          gidilmiş midir?

                           Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                                Cevap evet ise, yazılı emir isteğinin tarihi nedir?

                                (gün, ay, yıl)

                                Yargıtay’ın verdiği kararın tarihi nedir? (gün, ay, yıl)

                                Yazılı emir sonunda Yargıtay’ın verdiği

                          karar nedir?

                                Tedbir onaylanmıştır (1)

                                Tedbir onaylanmamıştır (2)

 

II . ÖN SORUŞTURMADA SAVCI TARAFINDAN YAPILAN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FİKRİ İŞLEMLER

    

     15. Kolluk tarafından hazırlanan fezleke savcılık kalemine

           hangi tarihte kayıt edilmiştir? Gün, ay, yıl

 

     16. Savcı tarafından yapılan araştırma ve incelemeler

           16.1. Savcılık tarafından ek araştırma ve inceleme

                yapılmış mıdır?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise:

                a)   Savcı ek araştırma yapması için polise emir

                     vermiş midir?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          Cevap evet ise, yaptırılan araştırmanın türünü

                     alttaki boşluğa yazınız

                     Polisce yapılan ek araştırmanın kaç gün sürdüğünü

                     yandaki kareye yazınız

                     Polis tarafından yapılan ek araştırmanın sonucu

                     Savcılığa hangi tarihte ulaşmıştır?

                     (gün, ay, yıl)

                b)  Savcılık bizzat kendisi ek araştırma yapmış mıdır?

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          Cevap evet ise, hangi tür araştırma işlemi yapmıştır?

                     Yandaki boşluğa yazınız

           16.2. Savcılıkta bilirkişi incelemesi yaptırılmış mıdır?

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                a)   Cevap evet ise, ilk bilirkişiye sorulan soruları yandaki

                     boşluğa tek tek yazınız

                b)  İlk bilirkişinin görevlendirildiği tarih nedir?

                          (gün, ay, yıl)

                c)  Bilirkişi savcılığa raporunu hangi tarihte

                     teslim etmiştir?

                          (Teslim etme tarihi belli değil ise,

                     rapor tarihini yazınız)

                          (gün, ay, yıl)

                d)       Bilirkişi raporunun sonucu kısmındaki mütaalayı

                     alttaki boşluğa yazınız

           16.3. Savcılık: kimlik, medeni hal, sürücü belgesi ve

                benzeri belgeler ile; nüfus kaydı getirilmesi gibi işlemler

                yapmış mıdır?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise, savcılıkça yapılan işlem türlerini alttaki

                boşluğa yazınız

           16.4. Savcılık yetkisizlik, görevsizlik görüşü ile

                işlem yapmış mıdır?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise, yapılan işlemin türünü alttaki

                boşluğa yazınız

 

     17. Takipsizlik Kararı

           17.1. Takipsizlik kararı olayın yeterince aydınlatılmaması

                nedeniyle, maddi mesele bakımından mı verilmiştir?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           17.2. Takipsizlik kararı, fiilin suç teşkil etmemesi nedeniyle,

                hukuki mesele bakımından mı verilmiştir?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise, ek takipsizlik kararının hangi olaylardan

                dolayı verildiğini alttaki boşluğa yazınız

           17.3. Takibi şikayete bağlı bir suç ise, takipsizlik kararı,

                şikayet edilmemesi nedeni ile mi verilmiştir?  

                Evet (1) hayır (2)

           17.4. Ön ödeme uygulanmış mıdır?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise, hangi tarihte verilmiştir?

           17.5. Ceza kararnamesi uygulanmış mıdır?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise, hangi tarihte verilmiştir?

           17.6. Takipsizlik kararına itiraz

                a)   Takipsizlik kararına itiraz edilmiş midir?

                           Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                b) Cevap evet ise, takipsizlik kararı ilgililere hangi

                     tarihte bildirilmiştir?

                     (gün, ay, yıl)

                c) Takipsizlik kararına itiraz hangi tarihte yapılmıştır?

                          (gün, ay, yıl)

                d) En yakın ağır ceza mahkemesi başkanlığının verdiği

                     kararın tarihi nedir?  

                          (gün, ay, yıl)

                e)   İtirazı inceleyen merciin verdiği karar nedir?

                     Kamu davasının açılması (1)

                     İtirazın reddi (2)

                     Tahkikatın genişletilmesine lüzum görülmemiştir (3)

                f)  Merciin verdiği kararın gerekçesini alttaki

                     boşluğa yazınız

 

     18.      İddianame

           18.1. Son soruşturma hangi belge ile açılmıştır?

                İddianame (1)

                Lüzumlu muhakeme kararı (2)

                İddianame yerine geçen başka bir belge (3)

                Şahsi dava dilekçesi (4)

           18.2. a)     İddianamede sanığa isnat edilen suçlar nelerdir?

                          (Ek listeye bakarak yandaki boşluğa yazınız: madde

                     numaralarını da yazınız

                     Birinci suç

                     İkinci suç

                     Anket numarası

                     Üçüncü suç

                     Dördüncü suç

                b) Suça ilişkin bilgiler

                     aa) Suçtan maddi zarar doğmuş mudur?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     bb)     Zarar belli ise, ne kadardır? Yazınız

                          cc)       Suçun işlenmesi sırasında kullanılan araçlar

                          belli midir?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          dd)      Belli ise işaretleyiniz.

                                Ateşli silah (1), Taklit silah (2), Başka bir silah (3)

                          Herhangi bir alet(4)

                c) Uyuşturucu madde suçları:

                     aa)      İncelenen dosyadaki suç uyuşturucu madde

                          suçu ise, yandaki kareyi işaretleyiniz

                          bb)      Uyuşturucu maddenin türü ve miktarı nedir?

                                      Eroin (1), kokain (2), esrar (3), afyon

                          morfin (4), sentetik maddeler (5)

                          cc)       Sanık uyuşturucu maddeye bağımlı mıdır?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          dd)      Sanık gözlem altına alınmış mıdır?

                                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           18.3. a)     İddianame (v.s) hangi tarihte düzenlenmiştir?

                     (gün, ay, yıl)

                b) İddianame hangi tarihte mahkemeye verilmiştir?

                     (gün, ay, yıl)

           18.4. a)     Savcı iddianamede hangi delillere dayanmıştır? 

                     Evet (1) hayır (2)

                     1.  Tanık beyanı

                     2.  Sanık beyanı

                     3.  Sanıktan gayrı taraf beyanı

                     4.  Yazılı belge

                     5.  Şekil tespit eden belge

                     6.  Ses tespit eden belge

                     7.  Tabii belirti

                     8.  Suni belirti

                b) İddianamede deliller tek tek açıklamalı

                     gösterilmiş midir?

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

    

     19. Şahsi dava açılmış mıdır?

           Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

 

 

III.     SORUŞTURMA

 

     20. Duruşma hazırlığı

           20.1. İddianame veya 18.2 cevabında bildirilen diğer

                belge mahkeme kalemine hangi tarihte kaydedilmiştir?

                (tespit tarihi)

                (gün, ay, yıl)

           20.2. a)     Mahkeme görevsizlik (yani; millet, madde, kişi ve

                     dar anlamda görev bakımından yetkisizlik

                     kararı vermiş midir?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          Cevap evet ise, hangi mahkemeye gönderilmiştir?

                     Alttaki boşluğa yazınız

                b)  Memura yer bakımından yetkisizlik kararı

                     (CMUK m.8) vermiş midir?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           20.3. a)     Görevsizlik kararı hangi tarihte verilmiştir?

                          (gün, ay, yıl)

                b) Yetkisizlik kararı hangi tarihte verilmiştir?

                     (gün, ay, yıl)

 

     21. Esas Mahkemesindeki Duruşma

           21.1. Duruşmanın ilk celsesi hangi tarihte yapılmıştır?

                (gün, ay, yıl)

                Anket numarası

           21.2. Duruşmanın son celsesi hangi tarihte yapılmıştır?

                (gün, ay, yıl)

           21.3. Duruşma saat olarak toplam net kaç saat sürmüştür?

                a)   Tespit edilebiliyor mu? Evet (1), hayır (2)

                b)  Cevap evet ise, saat olarak yandaki boşluğa yazınız

                c)  Tam olarak belirlenemiyorsa, yaklaşık kaç gün?

           21.4. Duruşmaya ara verme:

                a)   Duruşmaya kaç defa ara verilmiştir? Yandaki boşluğa

                     adedini yazınız

                b)  Celse aralarında kalan günleri toplamı kaçtır? Yandaki

                     boşluğa yazınız

                c)  Ara verme nedeni nedir?

                          -Tanık hazır değil?   Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          -Belge delilleri hazır değil (nüfus kaydı resmi kayıt vs.)

                           Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          -Bilirkişi raporu gelmedi.

                           Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          -Mahkemede rol alan süjelerden birinin hazır

                      bulunmaması.

                           Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                      Cevap evet ise hangileri?

                          -Hakim, savcı gelmemiştir.

                       Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     -Müdafiin gelmemesi.

                       Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     -Sanığın gelmemesi.

                      Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                d)  Duruşmaya ara verilmesine neden olan başka sebepler

                     varsa alttaki boşluğa yazınız.

                e)   Duruşmada çeşitli bakımlardan yetki bakımlarından

                     olumlu veya olumsuz kararlar verilmiş midir?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           21.5. Duruşma ile ilgili bilgiler

                a)   Duruşma sırasında kaç defa tanık dinlenmiştir?

                b)  Duruşma sırasında kaç adet bilirkişi raporu alınmıştır?

                c)  Delil ikame talebi yapılmış mıdır?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          Cevap evet ise, savcılık kaç tane delil ikamesi

                     talebinde bulunmuştur?

                     Müdafa tarafı kaç delil ikamesi talebinde bulunmuştur?

                d)  Hakimin reddi talebin yapılmış mıdır?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                e)   Taraflarda değişiklik olmuş mudur?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     Cevap evet ise, hangi suje değiştirilmiştir?

                     Hakim (1),

                     Savcı (2),

                     Zabıt katibi (3),

                     Müdafi (4)

                f)   Duruşma sırasında yeni bir suç ortaya çıktığı için

                     ek iddianame (CMUK m. 259) düzenlenmiş midir?

                          Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          Cevap evet ise, hangi suçlardan dolayı ek iddianame

                     düzenlenmiştir?

                     1. _________________

                     2.  _________________

                     3. _________________

 

     22.      İtiraz

           22.1. Hakimlik ve mahkeme kararlarına karşı son

                soruşturma sırasında itiraz edilmiş midir?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                a)   Cevap evet ise, hangi karara karşı itiraz edilmiştir?

                     Adlarını alttaki boşluğa yazınız ve numaralayınız.

                     1. _________________

                     2. _________________

                     3. _________________

                     4. _________________

                b)  İtiraz tarihi nedir?

                     1.  (gün, ay, yıl)

                     2.  (gün, ay, yıl)

                     Anket numarası

                     3.  (gün, ay, yıl)

                     4.  (gün, ay, yıl)

                c)  İtirazı inceleme merci kararını hangi tarihte vermiştir?

                     1.  (gün, ay, yıl)

                     2.  (gün, ay, yıl)

                     3.  (gün, ay, yıl)

                     4.  (gün, ay, yıl)

                d)  İtiraz sonunda verilen karar nedir?

                     İtiraz numarası

                     İtiraz reddedilmiştir

                     İtiraz kabul edilmiştir

           22.2. İtiraz merciinin kararına karşı kanun yoluna

                başvurulmuş mudur? (Yazılı emir, v.b. gibi )

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise, kanun yolu istek tarihi nedir?

                (gün, ay, yıl)

                Üst mercii verdiği kararın tarihi nedir?

                (gün, ay, yıl)

     23. Hüküm

           23.1. Esas mahkemesi hükmünü hangi tarihte vermiştir?

                Kısa kararın dosyaya yazıldığı tarih, gün, ay, yıl olarak

                yazılacaktır.

           23.2. Esas mahkemesinin verdiği hüküm nedir?

                a)   Beraat kararı (1), düşme (2), red (3), durma(4),

                     mahkumiyet (5)

                b)  Ölüm cezası? Var (1), yok (2)

                c)  Hürriyeti bağlayıcı ceza? Var (1), yok (2)

                     (Ay olarak yandaki kareye yazınız)

                     Ağır hapis

                     Hapis

                     Hafif hapis

                d)  Bağlayıcı ceza paraya çevrilmiş midir?

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                e)   Emniyet tedbirlerine hükmedilmiş midir?

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     Cevap evet ise, hangi tedbire hükmedilmiştir?

                     Alttaki boşluğa yazınız.

                     Anket numarası

                f)   Para cezası. Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     Cevap evet ise, miktarı TL. olarak yazınız.

                g)  Fer’i cezalardan birine hükmedilmiş midir?

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                          Cevap evet ise, hangi fer’i cezaya hükmedilmiştir?

           23.3. Ceza tecil edilmiş midir?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise, gerekçe nedir? Alttaki boşluğa yazınız

           23.4. Hürriyeti bağlayıcı ceza tedbirlerinden birine

                çevrilmiş midir?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap evet ise, gerekçesi nedir?

           23.5. Esas mahkemesi tarafından sabit addedilen

                suçlar hangileridir?   

                İddianamedeki sıraya göre yazınız.

                1.

                2.

                3.

                4.

           23.6. Hükmün gerekçesi tutanağa yazılmış mıdır?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                Cevap hayır ise, gerekçeli karar tefhiminden sonra

                ne zaman dosyaya konmuştur? (CMUK m. 268).

                (gün, ay, yıl olarak yazınız)

 

IV:      KANUN YOLLARI

    

     24.  Temyiz

           24.1. a)     Temyiz yoluna gidilmiş midir?

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                     Temyiz edilmiş ise tarihi nedir?

                          (gün, ay, yıl)

                b) Temyiz edilmişse, kimler etmiştir?

                     1.  Sanık

                     2.  Savcı

                     3.  Üst savcı (CMUK m. 310/3)

                     4.  Katilan

                     5.  Re’sen

           24.2. Temyiz sebebi olarak neler ileri sürülmüştür?

                -    Genel olarak hukuka aykırılık (CMUK m. 307) (1),

                -    Kanuna mutlak muhalefet hallerinden biri

                     (CMUK m. 308) (2)

                a)   Hukuka aykırılığın madde numarası ve bendi:

                b)  Mutlak aykırılık hallerinden (CMUK m. 308) hangisi

                     Anket numarası

           24.3. Eski hale getirme (CMUK m. 311) talebi yapılmış mıdır?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           24.4. Temyiz layıhası (CMUK m. 314) verilmiş midir?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           24.5. a)     Temyiz talebi hükmü veren mahkemece

                     usulden reddedilmiş midir? (CMUK m. 315)

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                b) Mahkemenin bu kararına karşı itiraz edilmişse,

                     Yargıtay itirazın reddi (1), itirazın kabulü (2),

                     kararını mı vermiştir?

                c)  Yargıtay bu kararı hangi tarihte vermiştir?

           24.6. Temyiz talebi Yargıtay’ca usulden reddedilmiş midir?

                (CMUK m. 317) Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                 a)  Temyiz talebi Yargıtay’ca kabule şayan olmaması

                     nedeniyle (CMUK m. 317) reddedilmiş midir?

                     Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

                b) Yargıtay esasa geçmeye engel olması nedeniyle

                     dosyanın geri gönderilmesi (karar verilmesine yer

                     olmadığı) kararı vermişse:

                     aa) Kararın tarihi nedir?

                     bb)     Bedeli nedir? Mahkeme temyiz davası

                          bakımından gerekli işlem yapmamış (1),

                          Yargıtay’ın yargılamasını durduran sebep var (2)

                          henüz hüküm verilmemiş (CMUK m. 306) (3)

                     cc) Karar vermeye yer olmadığı kararına itiraz

                          edilmişse (CMUK m. 313)  

                                Yargıtay hangi tarihte kararı vermiştir?

                                (gün, ay, yıl)

                          verilen kararı boşluğa yazınız.

           24.7. Yargıtay’da duruşma yapılmış mıdır? (CMUK m. 318)

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           24.8. a)     Yargıtay esas hakkındaki hangi kararı vermiştir?

                     Esastan red (onama) 1, bozma (2), davanın esasına

                     karar verme (CMUK m. 322) (3), düşme (4)

                b) Esas hakkındaki kararın tarihi nedir?

                c) Başsavcılık esas hakkındaki karara itiraz etmişse:

                     aa) Tarihi nedir?

                     bb)     Yargıtay itiraz üzerine hangi tarihte hangi

                          kararı vermiştir?

                          Verilen kararı aşağıdaki boşluğa yazınız.

           24.9. Bozma kararı verilmiş ise,

                a)   Yargıtay bozma sebebi olarak neleri göstermiştir?

                     Madde numaralarını yazınız

                b)  Dosya aynı mahkemeye mi (1),

                     başka mahkemeye mi (2) gönderilmiştir?

                c)  Bozmaya uymama (ısrar) kararı temyiz edilmişse ceza

                     genel kurulu hangi tarihte ve hangi kararı vermiştir?

                     Verilen kararı aşağıdaki boşluğa yazınız.

 

     25. Olağanüstü kanun yolları

           25.1. Kesinleşmiş karar karşı kanunyoluna başvurulmuş mudur?

                Evet (1) hayır (2) belli değil (3)

           25.2. Cevap evet ise hangi kanunyoluna başvurulmuştur?

                Başsavcı itirazı (CMUK m. 327) (1), Karar Düzeltme

                (CMUK m. 322/4) (2),                                                                 

                Muhakemenin iadesi (CMUK m. 327) (3), yazılı emir

                (m. 343) (4)

           25.3. Olağanüstü Kanunyoluna hangi tarihte başvurulmuştur?

                (gün, ay, yıl)

           25.4. Olağanüstü Kanunyolu mercii hangi tarihte nihai

                kararını vermiştir?

                (gün, ay, yıl)

                               

     26. Hükmün kesinleştiği tarih:

 

 

 

 

 

 

**NOT: Bu bölümdeki yazı Sayın Prof.Dr. Feridun YENİSEY hocamız tarafından kaynak olarak sağlanmıştır. Kaynak katkılarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Sayın Prof.Dr. Feridun YENİSEY hocamıza “ www.feridunyenisey.com ” adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

© www.kriminoloji.com 2002

Sitemize www.kriminoloji.com, hukukcu.net, hukukcu.org veya turkhukuk.net, turkhukuk.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Ana sayfa